Cloud computing gaat over service. Infra­struc­ture as a service, platform as a service, software as a service. Het patroon lijkt me wel duidelijk. Het succes van cloud computing is het gevolg van, simpel gesteld, een helder en eenduidig it-aanbod van de leve­ran­cier dat past bij wat de afnemers nodig hebben. Blijkbaar werkt het om een duide­lijke dienst te hebben, en daarom is cloud computing ook een model voor interne it- afde­lingen. Cloud Service providers zijn uit de aard van hun business gedwongen goed na te denken over wat de dienst precies is, want anders is die niet schaal­baar te leveren.

We kunnen al wel zien hoe die toekomst er uit gaat zien: anytime, anyplace, any way, de func­ti­o­na­li­teit die nodig is. Func­ti­o­na­li­teit die desge­wenst meerdere malen per dag aan te passen is. Immens schaal­bare capa­ci­teit. Dat neemt nogal wat business risico’s weg, al komen er nieuwe voor in de plaats.

Uiteraard speelt cloud computing daarin een belang­rijke rol, en dat omvat meer dan veel mensen denken. Dit raakt iedereen in de IT keten: van bouwer tot gebruiker. Dat gaat veel kansen opleveren voor wie ze ziet, maar kan ook hele afde­lingen of zelfs complete bedrijven overbodig maken.

Waarom stopt men geld in IT en Cloud? Ik zie drie verschil­lende redenen. De meest voor de hand liggende reden is om de kosten van IT te reduceren.Die reden hoor je in vragen als: ‘is een cloud e‑mailoplossing goedkoper dan een eigen mail­server?’. In mijn ervaring is daar meestal geen business case voor migratie, tenzij de huidige situatie zo’n puinhoop is dat vervan­ging toch al nodig was. Iets derge­lijks geldt voor data­cen­ters, zo toonde McKinsey al een paar jaar geleden aan​.De tweede reden voor inves­te­ringen in IT en Cloud is het verlagen van de kosten van de business. Dat wordt al interessanter.

Voor­beelden kun je vinden in alle klassieke appli­ca­ties. De business case hiervan draait dan om verbe­te­ringen in het business proces, en IT-kosten gaan niet nood­za­ke­lij­ker­wijs omlaag. Denk aan e‑mail naar mobiele gebrui­kers brengen, iets dat KLM en Ahold hebben gedaan. Big data is ook een voorbeeld. Cloud computing maakt hier dan zaken mogelijk die klassiek niet of niet goedkoop te doen zijn.
De laatste reden is die van de ‘game changer’. Cloud computing maakt dan een nieuw business model mogelijk. Een spec­ta­cu­lair voorbeeld is NetFlix dat van dvd-verhuur over­stapte naar ‘video on demand’.Dat gaat overigens niet altijd vrij­willig. Soft­wa­re­be­drijven worden tegen­woordig vaak door hun afnemers gedwongen om hun product als dienst uit te leveren.De business case draait hier niet om kosten­be­spa­ringen, maar om het overleven van het bedrijf. Uiteraard zitten hier de grootste onzekerheden.

IoT
We weten bijvoor­beeld dat ‘the Internet of Things’ nieuwe business met zich meebrengt, maar we hebben geen enkel idee welk business model daarin uitein­de­lijk de meeste waarde zal weten te creëren.Deze drie hebben in opklim­mende volgorde kans om het bedrijfs­re­sul­taat indruk­wek­kend te beïn­vloeden. Maar pas in de laatste categorie gaan de afnemers werkelijk inno­va­ties zien. Dan pas verandert de service die ze zien, en krijgen ze de moge­lijk­heid om hun eigen proces aan te passen.
Helaas blijven veel discus­sies in IT-afde­lingen over cloud computing steken in de eerste soort. En dat is dan een gemiste kans.

Auteur: Peter HJ van Eijk

Pin It on Pinterest

Share This