Wordt 2014 het jaar van de waarheid voor Cloud Computing in België?

Bij Belgische bedrijfs­ves­ti­gingen met 50 of meer werk­ne­mers is 10,4 procent van de gebruikte appli­ca­ties een oplossing die uit de Cloud komt. Van de in kaart gebrachte appli­ca­ties bij deze locaties draait nog altijd een kleine 63 procent op systemen op de eigen locatie. Ongeveer 19 procent van de appli­ca­ties die worden gebruikt draait op een zuster/moeder locatie. De reste­rende 8 procent van de appli­ca­ties betreft gehoste appli­ca­ties in een data center van een externe dienst­ver­lener, dat omvat tevens private cloud oplos­singen. Het percen­tage bedrijfs­ves­ti­gingen (met 50 of meer mede­wer­kers) waar één of meerdere cloud appli­ca­ties worden gebruikt heeft zich in september 2014 uitge­breid tot ruim 52 procent. Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met cloud­op­los­singen voorbij. Een jaar geleden troffen we bij 49 procent van de locaties cloud­op­los­singen. In 2012 was dat nog 33 procent. Dit en meer blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 2700 inter­views met IT verant­woor­de­lijke personen uit de Belgische commer­ciële en publieke sector.

Tien procent  van alle appli­ca­ties in België zit al in de Cloud.

Penetratie SaaS

Bij overheids- en onder­wijs­in­stel­lingen en bij handels en bouw bedrijven lijkt de toename in het aantal locaties met cloud toepas­singen ten opzichte van een jaar geleden zelfs te zijn gestag­neerd. De meest duide­lijke toename zit nu vooral bij dienst­ver­le­ners en in de transport en indu­striële sector. De groei in het gebruik van cloud appli­ca­ties kan komen uit meerdere factoren. Naast het aantal locaties waar we cloud appli­ca­ties zien kan dus ook gekeken worden naar het aandeel dat cloud appli­ca­ties vormen in het totaal aantal gebruikte appli­ca­ties. De trendlijn van de laatste drie jaar laat dan het terug­ne­mend belang zien van lokaal draaiende appli­ca­ties, het ongeveer gelijk­blij­vende aandeel van appli­ca­ties die bij een zuster locatie draaien en het toene­mende belang van zowel gehoste (en private cloud) oplos­singen en public cloud oplossingen.

Meest voor­ko­mende vendoren cloud toepassingen

Op de keper beschouwt vallen ook de oplos­singen van Isabel die online worden afgenomen onder de vlag van cloud oplos­singen. Door de sterke positie die Isabel op de Belgische zakelijke markt inneemt is het dan ook meteen de meest voor­ko­mende cloud toepas­sing. Van de door Computer Profile aange­troffen cloud toepas­singen wordt maar liefst 60 procent gevormd door Isabel. De HR oplos­singen van SD Worx zijn goed voor circa 23 procent van alle geïn­ven­ta­ri­seerde cloud toepas­singen. Microsoft maakt ten opzichte van een jaar geleden een spron­getje naar de derde plaats. Vormden cloud toepas­singen van Microsoft vorig jaar nog 8% van alle cloud toepas­singen, nu is dat inmiddels 14 procent. Bijna de helft van de cloud oplos­singen van Microsoft betreft Office 365 toepas­singen. Sales​force​.com vormt circa 6 procent van de getroffen cloud oplossingen.

Vendoren SaaS

Als niet wordt gekeken naar de fabri­kanten maar naar de deel­ge­bieden waar het totaal van de cloud appli­ca­ties voor inge­scha­keld is, dan wordt de volgende verdeling zichtbaar: E‑banking vormt 39% van alle cloud oplos­singen, HR toepas­singen vormen 33% van het totaal, Office appli­ca­ties 10%, CRM appli­ca­ties vormen 5% van de cloud oplos­singen, branche speci­fieke toepas­singen zijn goed voor 4%, Groupware, Finance en document mana­ge­ment zijn alle drie goed voor 2% van de cloud oplossingen.

Virtu­a­li­satie

Virtu­a­li­satie blijft onver­min­derd populair. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal locaties dat aangeeft gebruik te maken van server virtu­a­li­satie met 8 procent gestegen naar een totaal van 72 procent van alle Belgische bedrijfs­ves­ti­gingen met 50 of meer mede­wer­kers. Opvallend is ook dat de verschillen per branche in de afgelopen 4 jaar kleiner zijn geworden.

Penetratie server virtualisatie

Naast server virtu­a­li­satie wordt ook desktop virtu­a­li­satie in kaart gebracht. Opvallend voor deze markt is dat in tegen­stel­ling tot de markt voor server virtu­a­li­satie de laatste drie jaar geen duide­lijke groei­cij­fers laten zien voor de Belgische markt. Het percen­tage bedrijfs­ves­ti­gingen dat aangeeft gebruik te maken van desktop virtu­a­li­satie blijft de rond de 5 procent schom­melen. Bij de wat kleinere locaties ligt het gebruik op circa 4 procent, bij locaties met 200 of meer mede­wer­kers bedraagt dat circa 7 procent.

Vendoren server virtualisatie

Als we eens wat dieper ingaan op de hierboven vermelde cijfers, dan valt de volgende stelling meteen op: “Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met Cloud oplos­singen voorbij”

Onze opinie hierover is als volgt: In tegendeel, er is alleen een verschui­ving aan het plaats vinden tussen de Cloud appli­catie hosten op Belgisch grond­ge­bied of bij een Public Cloud provider. Meer nog, er gaat een hybride model ontstaan tussen Private Cloud (al dan niet op locatie van de ISV) en Public Cloud (Azure, Force, Oracle en andere PaaS plat­formen). En wat nog opval­lender is, er zit nog altijd 63% van alle Cloud appli­ca­ties op de eigen locatie.

De stagnatie die men kan uitlezen bij de Overheid en onder­wijs­in­stel­lingen, zijn zeer logisch te verklaren en hebben alles te maken met de afgelopen verkie­zingen en de tijd die nodig is voor het vormen van de nieuwe federale regering. Door deze “beslui­te­loos­heid” worden veel budgetten voor­uit­ge­schoven of zelfs helemaal niet toegekend, met als gevolg dat er minder cloud appli­ca­ties worden ontwik­keld. Een andere belang­rijke show­stopper is (nog steeds) het Snowden effect, en de algemene teneur van een onveilig gevoel in de Cloud, denk aan het laatste feit omtrent iCloud en het lekken van wacht­woorden, waardoor er meerdere natuur opnames van bekende sterren op het Internet verschenen. Overheden dienen namelijk aan strengere regel­ge­ving te voldoen met betrek­king tot de privacy van gegevens van iedere burger op hun systemen.

Opvallend is wel dat de meest beschermde gegevens zoals uw bank­re­ke­ning en uw loonfiche reeds geruime tijd via Cloud appli­ca­ties beschik­baar zijn en het grootste aandeel vormt. (samen goed voor 72%)  waaruit duidelijk blijkt dat het vertrouwen in Cloud oplos­singen vooral tussen de oren zit.

Dat Microsoft als een van de software leve­ran­ciers in stijgende lijn is verbaasd ons niets. Na het opstappen van een toch wat conser­va­tieve Balmer als CEO en met zijn opvolger de meer Cloud­minded Satya Nadella heeft men daar eindelijk de nieuwe koers bepaald en die is 100% Cloud gere­la­teerd (met onder andere Office 365). Microsoft heeft eindelijk zijn appli­catie-suite Office ook voor IOS beschik­baar heeft gemaakt in een pay per user model (nu zelfs met een maan­de­lijks abon­ne­ment ). Wij voor­spellen voor volgend jaar een stijging van meer dan 25%.

Laatste punt is treffend, dat desktop virtu­a­li­satie geen duide­lijke groei­cij­fers laat zien in België, en dit komt vooral omdat je met Desktop as A Service nog altijd een eigen desktop nodig hebt. Veel IT beheer­ders weten niet wat de totale kosten van deze desktops zijn (TCO) in hun eigen orga­ni­satie. Als je dat als aanbieder moet gaan uitleggen aan de klant alvorens je hem of haar eventueel kan over­tuigen heb je al veel pre-sales werk moeten verrichten. Bij Desktop virtu­a­li­satie valt of staat alles met de gebrui­kers ervaring waarbij een dipje op de internet verbin­ding al funest kan zijn (cursor blijft hangen, of in het Engels vertaald een Desktop Freeze).

De belang­rijkste vraag die onder­ne­mers zich momenteel nog steeds stellen is: “Hoe op een veilige en verant­woorde manier gebruik maken van de Cloud?” Om deze en andere vragen te beant­woorden is er voor de aanbie­ders van Cloud diensten nog veel werk voor de boeg in de komende jaren.

Computer Profile

 

 

 

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samen­wer­king met Computer Profile Benelux

Zie ook het dossier Cloud computing in DataNews Magazine nr. 14

Pin It on Pinterest

Share This