eTIC is een gedrags­code dat door Agent­schap Onder­nemen gratis aan bedrijven wordt aange­boden met als doel duurzame klanten relaties uit te bouwen tussen ICT leve­ran­ciers en hun klanten. Een eTIC-leve­ran­cier wordt herkend aan het eTIC logo op de website van de ICT-leverancier.

In het handvest staan zeven codes :

  1. Goederen en diensten aanbieden die beant­woorden aan de behoeften van de klant.
  2. De omvang van het project duidelijk omschrijven
  3. Trans­pa­rantie bieden over kosten en termijnen
  4. Contrac­tuele bepa­lingen strikt naleven
  5. Infor­meren over hulp­mid­delen en competenties
  6. Bescher­ming bieden indien blijkt dat het  onmo­ge­lijk is de opdracht te voltooien
  7. Duide­lijke infor­matie verschaffen over intel­lec­tuele eigen­doms­rechten voor de klant

eTIC

Bovenop deze basis­clau­sules van het eTIC-Handvest kunnen de leve­ran­ciers vrij­willig deon­to­lo­gi­sche verbin­te­nissen  aangaan, op maat van hun speci­fieke activiteitsdomeinen.
Belgium Cloud vindt de eTIC waarden belang­rijk.  Ter profes­si­o­na­li­se­ring van deze sector wordt daarom momenteel met eTIC overlegd om de 7 enga­ge­menten specifiek te beschrijven, afgestemd op de diensten van Cloud leve­ran­ciers. Zo denken we onder meer aan het respec­teren van de privacy, duide­lijk­heid over onder­steu­ning en hoe men omgaat met de gegevens van de klant.

Voor meer infor­matie contac­teer: leen.​verschraegen@​etic.​be

logo-etic

 www​.etic​.be

Pin It on Pinterest

Share This