In de afgelopen drie jaar, heeft private cloud computing zich verplaatst van het streven naar tot een voor­lo­pige realiteit voor bijna de helft van ’s werelds grote organisaties.
Echter Hybride cloud computing is nu, waar private cloud was drie jaar geleden – de ambities zijn hoog, maar de imple­men­ta­ties zijn zeer laag.

Gartner defi­ni­eert hybride cloud computing als volgt: een cloud service die zowel private als publieke cloud imple­men­ta­ties over­koe­pelt, of zowel on-premise alsook private cloud imple­men­ta­ties . Een hybride cloud service kan, onder andere zijn het synchro­ni­seren en/of repli­ceren van gegevens tussen publieke en private clouds, of het migreren van data op een continue basis tussen publieke en private clouds.

Hybride Cloud breidt de voordelen verder uit die kunnen worden behaald door gebruik te maken van Cloud computing:

Private cloud computing kan verder helpen door het maxi­ma­li­seren van de gebruikte resources. Hybride cloud computing kan deze waarde maxi­ma­li­seren door te balan­ceren tussen het gebruik van interne middelen met externe dienst­ver­le­ning (bijvoor­beeld als er onder­steu­nende resources intern worden ingezet als er capa­ci­teit beschik­baar is, maar deze te verplaatsen naar publieke cloud-diensten als er geen resources intern meer beschik­baar zijn), dit heeft tot gevolg een betere schaal­baar­heid van deze diensten.

Hybride cloud kan de kosten effi­ci­ëntie , met name de inves­te­ringen maxi­ma­li­seren door gebruik te maken van geau­to­ma­ti­seerde arbitrage (misschien niet zo vloeiend als op een finan­ciële markt , maar wel meer dan bij het handmatig selec­teren van een andere Cloud provider). Private cloud zorgt voor extra bescher­ming, maar Hybride cloud maakt een onder­ne­ming toch flexi­beler als het gaat om de kosten en de eventuele schaal­ver­gro­ting in evenwicht te houden.

Cloud computing kan een hoge beschik­baar­heid en extra elas­ti­ci­teit verzorgen. Hybride cloud kan namelijk ook helpen bij het opstellen van een disaster recovery plan door gebruik te maken van meerdere providers. Door Cloud computing te gebruiken kunnen nieuwe func­ti­o­na­li­teiten sneller worden geïn­tro­du­ceerd. Hybride cloud maakt het nog makke­lijker om nieuwe func­ti­o­na­li­teit snel en flexi­beler te intro­du­ceren door tijdelijk gebruik te maken van de extra beschik­bare resources. Door Hybride cloud oplos­singen te gebruiken kunnen onder­ne­mingen ook gemak­ke­lijker bouwen aan een exit-strategie.

image

Orga­ni­sa­ties kunnen echter niet direct gebruik maken van Hybride cloud-diensten zonder eerst een Private cloud dienst af te nemen. We blijven bedrijven zien worstelen om Private clouds te imple­men­teren en om hun waarde te bewijzen, want dit vereist een verschui­ving in de manier waarop IT wordt geleverd, vooral omdat het een veran­de­ringen is bij de mensen, de processen en het business management.

Veel afde­lingen binnen het bedrijf kopen externe Cloud ‑diensten, zonder de initiële betrok­ken­heid van, of het toezicht door de IT-managers. Om Hybride Cloud-diensten succesvol te imple­men­teren, zouden de CIO‘s  een interne cloud-diensten make­laardij (CSB) rol en verant­woor­de­lijk moeten opnemen in het bestuur, en het in beheren van de levering van deze Cloud-diensten. Degenen die niet denken en handelen als een externe dienst­ver­lener of niet evolueren naar een CSB rol zullen gelei­de­lijk aan het vertrouwen verliezen van de business managers, die op hun beurt de IT-orga­ni­satie zal omzeilen om toegang te krijgen tot de IT- diensten die zij nodig hebben. Dit zal vooral resul­teren in disag­gre­gatie van de interne IT-diensten en de waarde vermin­deren van de reste­rende gedeelde IT ‑services binnen het bedrijf.

Hybride clouds zouden ook op termijn gebruik moeten maken van Cloud mana­ge­ment plat­formen (CMP). IT-managers kunnen op hun beurt CMP’s gebruiken voor het beheren en regelen van de levering van Private cloud diensten naast de Public cloud diensten . CMPs verbe­teren vooral de snelheid waarmee diensten worden geleverd dankzij gebruik te maken van self­ser­vice verzoeken en geau­to­ma­ti­seerde levering, zij zullen hierdoor dan ook de totale kosten van de dienst­ver­le­ning aanzien­lijk verminderen.

- Auteur: Milind Govekar, managing vice president bij Gartner
– Vertaling: Peter Witsenburg

Pin It on Pinterest

Share This