Vrij recen­te­lijk is er bij onze noor­der­buren een Nationaal Cloud onderzoek gedaan naar de impact van de Cloud in het Neder­landse bedrijfs­leven. voor ons wellicht een inte­res­sante test om te kijken hoever wij staan met de adoptie van de Cloud. We hebben een kleine greep uit de resul­taten voor u verzamelt, waaruit u zelf kunt beoor­delen hoe ver we staan met de Cloud in België.

Welke rol speelt de cloud inmiddels in de dage­lijkse bezig­heden? Is de cloud al verworden tot mana­ge­ment-gemeen­goed of is het nog steeds een IT-aange­le­gen­heid? Om daar achter te komen,  hebben 207 business managers ons een kijkje in hun bedrijfs­keuken geboden. Een greep uit een aantal van de antwoorden:

#1. Wat vinden managers belang­rijk bij de aanschaf van nieuwe software?

Veilig­heid speelt nog steeds een belang­rijke rol bij het aanschaffen van nieuwe software. De respon­denten van het Nationale Cloud onderzoek zetten het zelfs op de eerste plaats. De moge­lijk­heid tot maatwerk belandt opmer­ke­lijk genoeg op de laatste plaats.

Waaraan nieuwe software moet voldoen
1. Het moet veilig zijn 78%
2. Het moet altijd en overal beschik­baar zijn 70%
3. Het moet aan een minimum aantal func­ti­o­na­li­teiten voldoen 46%
4. Het moet zorg­dragen voor een afname van de IT-kosten 42%
5. Het moet de moge­lijk­heid tot maatwerk bieden 34%

#2. In hoeverre is de manager bekend met cloudoplossingen?

De tijd dat de cloud voor­be­houden was aan de IT-afdeling is voorbij. Slechts 6 procent van de managers heeft zich nog niet verdiept in de cloud. Bijna de helft heeft al ervaring met cloud­op­los­singen. Dat heeft met name betrek­king op e‑mail (75%), CRM-systemen (43%) en werk­plek­au­to­ma­ti­se­ring (41%).

Bekend­heid met fenomeen cloud

Heeft al ervaring met de cloud

45%

Is bekend met de voor- en nadelen van de cloud

40%

Weet globaal wat het inhoudt, maar niet hoe het precies zit

38%

Kent het onder­scheid tussen public, private en hybride cloud

33%

Is bekend met begrippen IaaS, SaaS en PaaS

31%

Weet welke vorm van de cloud bij zijn orga­ni­satie past

20%

Heeft zich er nog helemaal niet in verdiept

6%

#3. Weten managers wat er allemaal in de cloud zit?

Veel diensten waar we, zowel zakelijk als privé, dagelijks mee werken zijn gebaseerd op de cloud. Daar zijn we ons vaak niet eens bewust van. Daarom hebben we managers een aantal cloud­dien­sten voor­ge­legd met de vraag welke ze kennen en gebruiken. LinkedIn en Dropbox zijn verreweg de bekendste diensten. Vragend in hoeverre ze ook gebruik maken van de diensten blijkt LinkedIn beduidend minder populair te zijn dan Dropbox. Dat is wel appels met peren verge­lijken, de diensten dienen immers verschil­lende doelen. Als we Dropbox verge­lijken met zijn concur­renten iCloud en Google Drive/Docs, dan kunnen we consta­teren dat Dropbox het bij managers zowel in bekend­heid als in gebruik signi­fi­cant beter doet dan de concurrentie.

image

Ander opvallend punt is dat Office365 de enige puur zakelijke dienst is uit het rijtje. Qua bekend­heid scoort deze best hoog (50%), maar qua gebruik blijft hij steken op 20 procent.

Wat hebben de respon­denten in de cloud?

E‑mail

75%

CRM-systeem

43%

Werk­plek­au­to­ma­ti­se­ring

41%

Marketing- en salessystemen

38%

Finan­ciële administratie

37%

Perso­neels­ad­mi­ni­stratie

26%

HR-systeem

23%

Logis­tieke- en productiesystemen

19%

ERP

14%

Overig

17%

#4. Heeft het Neder­landse bedrijfs­leven de cloud al omarmd?

De voordelen van de cloud lijken evident, dus zou je verwachten dat het bedrijfs­leven de cloud omarmd heeft. Of spelen de verhalen rondom veilig­heid de cloud nog steeds parten? Uit het onderzoek blijkt dat een krappe meer­der­heid van de respon­de­rende bedrijven actief is in de cloud. Tien procent overweegt de cloud in te stappen en 18 procent van de respon­denten is zich actief aan het oriën­teren op cloud­op­los­singen voor hun bedrijf of afdeling. Elf procent geeft vanwege uiteen­lo­pende redenen aan dat de cloud niet inte­res­sant is voor hun bedrijf en 5 procent weet het simpelweg nog niet.

Hoeveel bedrijven zijn actief in de cloud?

Actief

56%

Niet actief, maar overwegen het wel

10%

(Nog) niet actief, maar zijn aan het oriënteren

18%

Niet actief, het is niet inte­res­sant voor ons bedrijf

11%

Weet het nog niet

5%

#5. Wat zijn de belang­rijkste voordelen van de cloud?

Cloud­op­los­singen beloven bedrijven verschil­lende voordelen waaronder: flexi­bi­li­teit – mede­wer­kers kunnen altijd en overal werken, verlaging van de (vaste) IT-kosten, en IT kunnen aanpassen naar behoefte. Maar welk voordeel is voor de manager het belang­rijkst? En wordt dat ook als het belang­rijkste voordeel ervaren wanneer de cloud eenmaal gebruikt wordt? Het antwoord op die laatste vraag luidt ja. Overal en altijd kunnen werken en flexi­bi­li­teit zijn de meest genoemde voordelen, zowel voor als na de overstap naar de cloud. Op de derde plaats staat het beheersen en verlagen van de IT-kosten. De cloud lijkt dus te leveren wat het belooft.

Redenen voor bedrijven om overstap naar cloud te overwegen

Overal en altijd kunnen werken

74%

Flexi­beler met IT om kunnen gaan (schaal­baar en aanpasbaar)

62%

IT-kosten omlaag brengen

50%

Toekomst­be­sten­dige technologie

28%

Betalen naar gebruik

22%

Overig

5%

Eerste conclusie: geen wolkje voor de Cloud

De behoefte onder de respon­denten om mede­wer­kers altijd en overal te kunnen laten werken is groot (85%) en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Daarnaast wordt er scherp op de IT-kosten gelet (65%) en is ruim de helft overtuigd van het feit dat het bedrijf met de cloud (kosten-)efficiënter kan werken.

- Bron:  Het Nationale Cloud Onderzoek is een initi­a­tief van Mana­ge­ment Team in samen­wer­king met Macaw. Aan het onderzoek hebben 207 business managers deel­ge­nomen. Deze managers zijn werkzaam in bedrijven van uiteen­lo­pende groottes en verte­gen­woor­digen (zo goed als) alle branches.

- Auteurs: Stefanie Zuidberg en Mariska Habets

Pin It on Pinterest

Share This