Mede dankzij de onstuit­bare opkomst van cloud-computing, virtu­a­li­satie en het toege­nomen gebruik van saas-appli­ca­ties zullen ook stilaan de contract­vormen van soft­wa­re­li­cen­ties wijzigen.

Voor zowel de leve­ran­ciers als de gebrui­kers is het van belang om een helder en compleet beeld te hebben van welke software is aange­schaft, waar die is geïn­stal­leerd, welke soort licentie en welk onder­houds­con­tract is afge­sloten. Om nauwgezet bij te houden wat de onder­ne­ming aan appli­ca­ties heeft gekocht en welke nog wel en welke niet meer worden gebruikt, is geen gemak­ke­lijke opgave voor appli­ca­tie­be­heer­ders en compli­ance managers. Er wil in de loop van de jaren nog wel eens iets door­slippen dat niet klopt, al is er in de meeste gevallen geen sprake van bewust onei­gen­lijk soft­wa­re­ge­bruik. Appli­ca­tie­be­heer is nu eenmaal lastig, zeker als er sprake is van verschei­dene deploy­ments van dezelfde software op verschil­lende locaties, iets dat bij grotere onder­ne­mingen stan­daard­prak­tijk is.

image

Opvallend is wel dat ondanks dat Cloud toepas­singen geen grenzen kennen, er toch per land anders naar wordt gekeken qua omgaan met het beheren van software licenties.
Neem nu als voorbeeld onze noor­der­buren, gezien de accep­tatie van Cloud computing en met name software as a Service daar sneller verloopt dan bij ons, was het voor hun de uitdaging om het verschil tussen software licenties in aankoop (on-premise) te verge­lijken met het “pay per use” model in de Cloud. Wat hier vooral speelt, is dat als u SaaS oplos­singen gebruikt er geen controle meer nodig is voor het beheren van de licenties. Maar klopt dit ook? Wat gebeurt er bijvoor­beeld als u al windows gebruikt op het kantoor en daarnaast ook Office 365 in de Cloud wil gaan gebruiken? Wellicht dat net daarom Ronald Scher­pe­nisse een boeiend artikel heeft geschreven om een en ander proberen te verduidelijken.

-Bron: Winmag Pro

Pin It on Pinterest

Share This