Een belang­rijk kenmerk van carrier neutrale data­cen­ters was lange tijd de toegang tot meerdere carriers. Tegen­woordig bestaan er verschil­lende clouds – publieke, private, hybride, appli­catie-speci­fieke – , waardoor de toegang tot meerdere cloud providers even belang­rijk is geworden. Dit zal nog aan belang winnen wanneer de voordelen van cloud toepas­singen steeds beter begrepen worden. Afgaande op de snelheid waarmee nieuwe baan­bre­kende tech­no­lo­gieën de kop opsteken zal de manier waarop IT opereert nog meer uitge­daagd worden. Multi-sourcing als een procure­ment model is niet meer weg te denken. Orga­ni­sa­ties shoppen bij een steeds groter wordend aantal providers de services die ze willen en vertrouwen op hun eigen capa­ci­teiten, of die van een derde partij, om ze te integreren.

Neutrale markt­plaats

Providers van cloud, hosting, infra­struc­tuur, connec­ti­vi­teit en andere diensten, die deel uitmaken van een community en hun diensten aanbieden binnen een neutrale ‘markt­plaats’ reali­seren sneller nieuwe samen­wer­kings­ver­banden en service delivery modellen.Colocatie in een cloud en carrier-neutraal data­center laat toe sneller in te pikken op nieuwe trends of diensten. De concen­tratie van poten­tiële klanten in dergelijk data­center maakt het de ideale locatie voor providers om nieuwe diensten te lanceren. Daardoor versnellen ze hun eigen ROI en kunnen anderen in dezelfde faci­li­teit profi­teren van de nieuwe moge­lijk­heden, vòòr al de rest.

IT-neutraal

Op lange termijn zal het cloud en carrier-neutraal data­center verder evolueren omdat steeds meer zaken ‘as-a-service’ geleverd zullen worden. In een volgende fase kunnen diensten misschien gesourced en geleverd worden op een meer granulair niveau. Bedrijven zullen niet enkel carriers en clouds selec­teren, maar ook plat­formen, appli­catie, bevei­li­gings­ca­pa­ci­teiten en andere elementen van verschil­lende gespe­ci­a­li­seerde providers om zo hun eigen oplossing op maat te bouwen. In dit scenario zou het data­center een parallel pad moeten volgen: evolueren van carrier, naar cloud, en richting IT-neutraal.

Een data­center dat neutraal is ten opzichte van de gehele IT-service stack zal de breedste waaier aan service providers kunnen aantrekken die alle capa­ci­teit-types en deli­ve­ry­mo­dellen kunnen leveren, evenals de bedrijven die inte­gra­tie­dien­sten onder­steunen. Dit geeft bedrijven alle flexi­bi­li­teit en keuze die ze nodig hebben om zich om te vormen tot nog inno­va­tie­vere, hybride en service-geba­seerde IT deploy­ment-modellen in de queeste naar de opti­ma­li­satie van kosten en performance.

Door data, appli­ca­ties en busi­nesses te hosten en inter­con­nec­teren in uiterst bevei­ligde en betrouw­bare faci­li­teiten, zal het data­center een nog centra­lere rol innemen in het hart van de digitale economie.

-Auteur: Frederik Dewulf

Pin It on Pinterest

Share This