De Belgische markt – bij uitstek een kmo-markt – is op het vlak van cloud computing dan ook volop in beweging. Hosting­pro­vider Aspex uit Antwerpen vond daarom dat de tijd rijp was om voor de eerste keer een grondig onderzoek uit te voeren naar het huidige en toekom­stige cloud­ge­bruik bij de Belgische kmo’s, toch de biotoop bij uitstek waarin het leeu­wen­deel van de Belgische IT-spelers trachten hun omzet­cij­fers te reali­seren. Op die manier willen zij het cloud­ge­bruik in kaart brengen: Cloud in het algemeen, maar met speci­fieke aandacht voor Infra­struc­ture as a Service (IaaS) en Software as a Service (SaaS).

Om de objec­ti­vi­teit van de resul­taten te garan­deren, deed Aspex als opdracht­gever voor deze survey een beroep op het Gentse markt­on­der­zoeks­bu­reau Ipsos. Zij bevraagden tele­fo­nisch maar liefst 413 bedrijven, waarvan de helft Vlaamse bedrijven. Opdat de steek­proef een goede afspie­ge­ling zou vormen van de reële markt, werden de onder­zoeks­re­sul­taten herwogen. Hieronder volgt een kort overzicht van de eerste bevin­dingen in een oogopslag.

aspex_infographic_ndl_screen

Gebrui­kers gaan meer inves­teren, niet-gebrui­kers houden de boot af.

Belgische KMO’s beginnen stilaan nieuwe tech­no­lo­gieën op te pikken. Ook cloud computing hoort daarbij, al is het vaak onbewust. Vandaag maakt 51 procent van de onder­vraagde KMO’s gebruik van de cloud, hetzij voor één van hun soft­wa­re­toe­pas­singen hetzij voor hun infra­struc­tuur. Ondanks het feit dat er in 2014 slechts een geringe groei in nieuwe gebrui­kers wordt verwacht, zullen de uitgaven van de gebrui­kers wel met 22 procent stijgen. Niet verwon­der­lijk, want driekwart van de onder­vraagde KMO’s die de cloud gebruikt, bevestigt hiermee concur­ren­tieel voordeel op te bouwen. De niet-gebrui­kers blijken nog wat koud­wa­ter­vrees te hebben. Alhoewel ze – afgaande op hun IT-prio­ri­tei­ten­lijst – bij hun top zes sowieso ook bij de cloud terechtkomen.

Groei in uitgaven, maar niet in gebruikers

Vandaag maakt de helft van de onder­vraagde KMO’s (51 procent) gebruik van één of meerdere cloud-toepas­singen. Bij het opsplitsen van de cloud­markt onder infra­struc­tuur- (IaaS) en soft­wa­re­dien­sten (SaaS), maakt 33 procent van de onder­vraagde bedrijven gebruik van IaaS en 30 procent van SaaS.Naar verwach­ting zal in 2016 het aantal IaaS gebrui­kers stijgen met 6 procent, het aantal SaaS gebrui­kers met 4 procent. Een grotere evolutie is echter merkbaar bij de geplande uitgaven inzake cloud computing: +22 procent in 2014. Benieuwd naar de evoluties in 2014 en dit  zowel qua gebrui­kers als uitgaven voor zowel IaaS als SaaS ? In een van de volgende blog‘s zullen we uitge­breider in gaan op de resul­taten en onze bevin­dingen uitge­breid met u delen.

U bent nieuws­gierig en kan echt niet wachten?  download dan de white­paper en bekijk het volledige overzicht.

Bron: Aspex White Paper – KMO & Cloud

Pin It on Pinterest

Share This