Het is opvallend om te zien dat alle grote IT-fabri­kanten volop inzetten op de Cloud. Iedereen erkent de voordelen en ziet de beweging richting de cloud, en de kansen die zich daar zakelijk voordoen. Het best bekend zijn natuur­lijk Google en Amazon, maar bedrijven als HP en Microsoft volgden al snel. De meest recente voor­beelden zijn die van IBM en Cisco. IBM maakte bekend in 2014 1,2 miljard dollar te zullen inves­teren in de eigen wereld­wijde cloud computing infra­struc­tuur. IBM wil nog dit jaar 15 nieuwe data­cen­ters openen. De software van het over­ge­nomen SoftLayer gaat func­ti­o­neren als basis voor de cloud van IBM.

Ook opvallend is om te zien hoe dat sommige fabri­kanten hun bestaande business weten om te vormen ten gunste van de consument, en daarbij op een verras­sende manier hun Cloud diensten willen verkopen. De Personal Cloud is hier een mooi voorbeeld van, maar heeft eigenlijk helemaal niets met Cloud Computing te maken.

image

Die grote belangen zorgen voor inves­te­ringen, die vooral gaan zitten in het wegwerken van de nadelen. Ook de fabri­kanten willen uiteraard een stukje van de Cloud business en zetten daarom fors in op IT as a Service.
Eén van de genoemde nadelen waar hard aan gewerkt wordt is de vendor ‘Lock-in’. Daar moet OpenStack een rol gaan vervullen. Wie de cloudom­ge­ving inricht volgens de OpenStack-normen, zegt daarmee min of meer dat de compu­ter­om­ge­ving die er op draait snel en naadloos kan worden overgezet naar een andere aanbieder die ook volgens OpenStack werkt. In dat kader is de rol die Cisco wil gaan spelen inte­res­sant. De komende twee jaar wil Cisco meer dan een miljard dollar inves­teren in onder meer een op OpenStack gebaseerd ‘Inter­cloud’ of een ‘netwerk van clouds’. Die Inter­cloud wordt gebouwd met partners, en moet iedere vorm van appli­catie onder­steunen, op iedere hyper­visor, en moet samen­werken met iedere cloud, in eigen bezit of openbaar. De rol die Cisco zich hier aanmeet is inte­res­sant, omdat het de eigen actieve rol toespitst op het uitwis­sel­baar maken van de techniek tussen de verschil­lende partners. Het boezemt veel vertrouwen in wanneer een bedrijf als Cisco zijn naam verbindt aan het opheffen van de ‘Lock-in’. Omdat het met partners werkt (waaronder ook de kleinere nationale aanbie­ders), kan het daarmee ook beter inspelen op de zorgen die er zijn over wie er waar toegang heeft tot de data.

Cloud computing heeft vele voordelen, maar de nadelen zijn er voorlopig ook nog. Het enorme poten­tieel in cloud computing zorgt er voor dat er flink wordt geïn­ves­teerd in de nadelen, waardoor het in de lijn van verwach­ting ligt dat op termijn de voordelen het zullen winnen ten opzichte van de nadelen. Maar onder­tussen is er nog geen sluitend advies te geven aan orga­ni­sa­ties die denken aan een totale cloud-oplossing. Er zijn nog steeds situaties waarin het verstan­diger is om voor een compleet lokale, on-site oplossing te kiezen. Daarnaast is het ook mogelijk om voor hybride oplos­singen te gaan, met een omgeving deels binnen uw orga­ni­satie, en deels in de Cloud. U kunt vele vormen kiezen om iets met de cloud te doen, en indien u hiervoor concrete plannen heeft laat u dan vooral goed adviseren.

Pin It on Pinterest

Share This