Het opslaan van compu­ter­ge­ge­vens via internet is tegen­woordig gemeen­goed. Maar door de onthul­lingen over inter­net­spi­o­nage staat de toekomst van de ‘cloud’ zoals we die nu kennen onder druk.

In Maart vorig jaar lukte het voor het eerst: het bepalen van een positie op aarde met behulp van de Europese Galileo satellieten.

Voor het einde van dit decennium moet de Europese variant van GPS klaar zijn. Dan beschikt Europa net als de VS en Rusland over een wereld­wijd systeem voor satel­liet­na­vi­gatie. Ook China werkt aan zijn eigen versie.

De inzet van enorme data­centra om gegevens via internet op te slaan, ofwel ‘cloud computing’, zou over enkele jaren weleens net zo versnip­perd kunnen zijn als satel­liet­na­vi­gatie. Door de onthul­lingen van klok­ken­luider Edward Snowden zijn steeds meer landen ‘cloud­be­wust’. Ze vertrouwen hun gegevens niet zomaar meer toe aan het data­be­heer van Ameri­kaanse tech­be­drijven, dat niet veilig is gebleken voor de nieuws­gie­rige neuzen van de geheime dienst in de VS.

Lokale’ opslag van gegevens

In Europa is een project gestart om een eigen Europese cloud te ontwik­kelen die onder Europese wetgeving valt. Het zal nog wel even duren voordat die er daad­wer­ke­lijk komt, want landen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brit­tannië zitten nog niet op een lijn. Maar het geeft wel de teneur aan: we slaan gegevens liever zelf op.

Zo denkt men ook in Brazilië. Daar ligt momenteel een wets­voor­stel klaar waarin staat dat gegevens van Brazi­li­aanse burgers alleen op servers in Brazilië opge­slagen mogen worden. Dat zou bijvoor­beeld betekenen dat een bedrijf als Google nieuwe data­cen­ters moet bouwen in het land om aan de wet te voldoen. Doet het dat niet, dan volgt een enorme boete. De zoek­gi­gant heeft al gedreigd om zijn diensten te sluiten voor Brazilianen.

image

Schade voor tech­no­logie firma’s VS

Google is niet de enige die mogelijk last gaat krijgen van de strengere regels rondom data­op­slag. Meerdere Ameri­kaanse tech­be­drijven zeggen dat de spio­na­ge­schan­dalen en de maat­re­gelen die landen daartegen nemen, hun inkomsten schaden, schrijft The Wall Street Journal. Onder meer door de bouw van nieuwe data­centra om lokale opslag mogelijk te maken, maar ook doordat consu­menten en bedrijven Ameri­kaanse tech­no­logie firma’s mijden.

Microsoft heeft al aange­kon­digd dat het niet-Ameri­kaanse klanten de keuze gaat bieden om gegevens buiten de VS op te slaan. Andere tech­no­logie bedrijven zeggen daartoe ook bereid te zijn, maar de kosten voor extra data­cen­ters worden door­be­re­kend aan de klant.

Data uit andere landen halen

Lokale opslag is een ding, maar sommige Ameri­kaanse multi­na­ti­o­nals vrezen dat de maat­re­gelen straks nog een stapje verder gaan. Misschien is het binnen­kort niet meer mogelijk om eigen bedrijfs­ge­ge­vens uit sommige landen naar het hoofd­kan­toor in de VS te halen.

Daren Orzechowski van advo­ca­ten­kan­toor White & Case zegt tegenover The Wall Street Journal dat bedrijven “bezorgd zijn dat landen barrières op gaan werpen”. En dat heeft een prijs: het wordt moei­lijker om op wereld­wijde schaal samen te werken en te handelen via internet.

Nieuwe concur­renten voor Google en Amazon

Maar niet iedereen ziet het zo somber in. Forrester-analist Andrew Bartels benadrukt dat door de NSA-onthul­lingen mensen zich bewust zijn geworden van de risico’s van cloud­op­slag. Dat is positief.

Door de ophef rondom het opslaan van gegevens in de VS krijgen andere landen nu de kans om hun eigen opslag­con­cerns op te richten, die de concur­rentie met Amazon en Google aan kunnen gaan.

Dat zal leiden en heeft al geleid tot lagere groei voor cloud­be­drijven”, aldus Bartels. Maar dat betekent niet dat de cloud een aflopende zaak is. Het geld zal simpelweg stromen naar andere concerns. Bartels: ”Ik denk niet dat de Ameri­kaanse tech­no­logie bedrijven het van God gegeven recht hebben om te domineren.”

-Auteur: Herwin Thole

Pin It on Pinterest

Share This