Het opslaan van compu­ter­ge­ge­vens via internet is tegen­woordig gemeen­goed. Maar door de onthul­lingen over inter­net­spi­o­nage staat de toekomst van de ‘cloud’ zoals we die nu kennen onder druk.

In Maart vorig jaar lukte het voor het eerst: het bepalen van een positie op aarde met behulp van de Europese Galileo satel­lieten.

Voor het einde van dit decennium moet de Europese variant van GPS klaar zijn. Dan beschikt Europa net als de VS en Rusland over een wereld­wijd systeem voor satel­liet­na­vi­gatie. Ook China werkt aan zijn eigen versie.

De inzet van enorme data­centra om gegevens via internet op te slaan, ofwel ‘cloud computing’, zou over enkele jaren weleens net zo versnip­perd kunnen zijn als satel­liet­na­vi­gatie. Door de onthul­lingen van klok­ken­luider Edward Snowden zijn steeds meer landen ‘cloud­be­wust’. Ze vertrouwen hun gegevens niet zomaar meer toe aan het data­be­heer van Ameri­kaanse tech­be­drijven, dat niet veilig is gebleken voor de nieuws­gie­rige neuzen van de geheime dienst in de VS.

Lokale’ opslag van gegevens

In Europa is een project gestart om een eigen Europese cloud te ontwik­kelen die onder Europese wetgeving valt. Het zal nog wel even duren voordat die er daad­wer­ke­lijk komt, want landen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brit­tannië zitten nog niet op een lijn. Maar het geeft wel de teneur aan: we slaan gegevens liever zelf op.

Zo denkt men ook in Brazilië. Daar ligt momenteel een wets­voor­stel klaar waarin staat dat gegevens van Brazi­li­aanse burgers alleen op servers in Brazilië opge­slagen mogen worden. Dat zou bijvoor­beeld betekenen dat een bedrijf als Google nieuwe data­cen­ters moet bouwen in het land om aan de wet te voldoen. Doet het dat niet, dan volgt een enorme boete. De zoek­gi­gant heeft al gedreigd om zijn diensten te sluiten voor Brazi­li­anen.

image

Schade voor tech­no­logie firma’s VS

Google is niet de enige die mogelijk last gaat krijgen van de strengere regels rondom data­op­slag. Meerdere Ameri­kaanse tech­be­drijven zeggen dat de spio­na­ge­schan­dalen en de maat­re­gelen die landen daartegen nemen, hun inkomsten schaden, schrijft The Wall Street Journal. Onder meer door de bouw van nieuwe data­centra om lokale opslag mogelijk te maken, maar ook doordat consu­menten en bedrijven Ameri­kaanse tech­no­logie firma’s mijden.

Microsoft heeft al aange­kon­digd dat het niet-Ameri­kaanse klanten de keuze gaat bieden om gegevens buiten de VS op te slaan. Andere tech­no­logie bedrijven zeggen daartoe ook bereid te zijn, maar de kosten voor extra data­cen­ters worden door­be­re­kend aan de klant.

Data uit andere landen halen

Lokale opslag is een ding, maar sommige Ameri­kaanse multi­na­ti­o­nals vrezen dat de maat­re­gelen straks nog een stapje verder gaan. Misschien is het binnen­kort niet meer mogelijk om eigen bedrijfs­ge­ge­vens uit sommige landen naar het hoofd­kan­toor in de VS te halen.

Daren Orzechowski van advo­ca­ten­kan­toor White & Case zegt tegenover The Wall Street Journal dat bedrijven “bezorgd zijn dat landen barrières op gaan werpen”. En dat heeft een prijs: het wordt moei­lijker om op wereld­wijde schaal samen te werken en te handelen via internet.

Nieuwe concur­renten voor Google en Amazon

Maar niet iedereen ziet het zo somber in. Forrester-analist Andrew Bartels benadrukt dat door de NSA-onthul­lingen mensen zich bewust zijn geworden van de risico’s van cloud­op­slag. Dat is positief.

Door de ophef rondom het opslaan van gegevens in de VS krijgen andere landen nu de kans om hun eigen opslag­con­cerns op te richten, die de concur­rentie met Amazon en Google aan kunnen gaan.

Dat zal leiden en heeft al geleid tot lagere groei voor cloud­be­drijven”, aldus Bartels. Maar dat betekent niet dat de cloud een aflopende zaak is. Het geld zal simpelweg stromen naar andere concerns. Bartels: ”Ik denk niet dat de Ameri­kaanse tech­no­logie bedrijven het van God gegeven recht hebben om te domineren.”

-Auteur: Herwin Thole

Pin It on Pinterest

Share This