Volgens een recente studie* van BT lopen de Europese onder­ne­mingen achter op een aantal cruciale gebieden op het gebied van cyber­se­cu­rity, verge­leken met Ameri­kaanse onder­ne­mingen. Zo ziet twintig procent van de Europese topma­na­gers cyber­se­cu­rity als een prio­ri­teit, tegen 41 procent in de VS en dertig procent wereld­wijd. Dat stelt BT op basis van een onderzoek onder topma­na­gers in Verenigd Konink­rijk, Frankrijk, Duitsland, de VS, Brazilië, Hong Kong en Singapore.

Maar laten we eerst eens kijken wat Cyber­se­cu­rity precies betekend voor u als eind­ge­bruiker. Het snelle tempo van de veran­de­ringen in tech­no­logie heeft orga­ni­sa­ties enorme moge­lijk­heden gegeven om nieuwe modellen, diensten en producten te ontwik­kelen. Maar terwijl de digitale revolutie zich heeft ontwik­keld mede door de Cloud in de manier waarop wij zaken doen, heeft het ook een geavan­ceerde en complexe reeks van bevei­li­gings­pro­blemen gecreëerd. Waar­de­volle zaken die vroeger fysiek werden beschermd zijn nu on-line en via de Cloud toegan­ke­lijk geworden. Hierdoor worden de gebrui­kers of klanten van derge­lijke systemen kwetsbaar voor versto­ring en diefstal van hun gegevens. Crimi­nelen hebben daardoor nieuwe moge­lijk­heden voor diefstal en fraude ontdekt en dit fenomeen zal alleen maar toenemen in de komende jaren.

Om dit onder controle proberen te krijgen en en de gebrui­kers te waar­schuwen voor derge­lijke prak­tijken krijgt België dit jaar een centrum voor cyber­se­cu­rity.

Het nieuwe centrum moet toezien op de inter­net­vei­lig­heid in België en de gebrui­kers sensi­bi­li­seren. Het is de bedoeling dat alle betrokken partners – overheid, weten­schap en privé­sector – in de schoot van het orgaan kunnen over­leggen. Het moet ook de stan­daarden en veilig­heids­normen van de infor­ma­tie­sys­temen van de overheid uitwerken.

Onder­tussen is 58 procent van de Europese orga­ni­sa­ties in staat om de ROI (return on invest­ment) van cyber­se­cu­rity-maat­re­gelen effectief te meten, terwijl dit getal in de VS op negentig procent ligt. Uit het onderzoek blijkt verder dat 86 procent van bestuur­ders en senior mana­ge­ment in de VS trai­ningen volgt op het gebied van IT-bevei­li­ging, tegen 44 procent in Europa. Mondiaal stelt 58 procent van de IT-beslis­sers dat het bestuur van hun orga­ni­satie het belang van cyber­se­cu­rity onder­schat. Verder verwacht men dat hack­ti­visme (54 procent) en bedrei­gingen van binnen de orga­ni­satie (53 procent) de komende twaalf maanden voor grotere risico’s zal zorgen. Cyber­t­er­ro­risme ziet men als een geringer gevaar.

Heeft u ook vragen zoals, hoe u de digitale veilig­heid kunt vergroten? En hoe bereidt uw bedrijf zich voor op cyber­aan­vallen? Cyber Security Mana­ge­ment behelst namelijk veel meer dan enkel de tradi­ti­o­nele informatiebeveiliging.

Wilt u meer te weten komen? Kom dan op 18 maart naar de Cyber Security Confe­rence en luister naar scherpe analyses en verras­sende visies van de experts op dit gebied.

Cyber Security
Meer info: www​.cyber​se​cu​ri​ty​con​fe​rence​.be

*Het onderzoek werd afgelopen oktober uitge­voerd door onder­zoeks­bu­reau Vanson Bourne in opdracht van BT. 500 IT-beslis­sers van middel­grote tot grote onder­ne­mingen, verspreid over vier sectoren (de financiële‑, farmaceutische‑, retail en over­heids­sector) en zeven landen werden geïnterviewd.

Pin It on Pinterest

Share This