Meer dan ooit is 2013 het jaar geweest dat heel wat service providers alles op alles hebben gezet om orga­ni­sa­ties een zo compleet mogelijk aanbod te bieden. Maar is dit wel de juiste strategie? Is een speci­a­list niet inte­res­santer dan een gene­ra­list? Ben jij het ook eens met de uitdruk­king ‘schoen­maker, blijf bij je leest’?

Ik denk wel dat ik mag zeggen dat de markt van software-as-a-service en cloud­dien­sten nog een relatief jonge markt is. Maar tege­lij­ker­tijd ook een heel dyna­mi­sche en succes­volle markt. Voor menig bedrijf reden genoeg om hierop in te spelen. Het resultaat is echter beang­sti­gend. Meer dan ooit is 2013 het jaar geweest dat heel wat service providers alles op alles hebben gezet om orga­ni­sa­ties een zo compleet mogelijk aanbod te bieden. Maar is dit wel de juiste strategie? Is een topper van een hoofd­ge­recht dan niet beter dan een standaard 3‑gangen menu? Of een speci­a­list inte­res­santer dan een gene­ra­list? De uitdruk­king ‘schoen­maker, blijf bij je leest’ is hier zeker gepast.

Mede gestuurd door trends als het nieuwe werken en de bring your own device beweging, hebben orga­ni­sa­ties vandaag de dag speci­fieke noden op het vlak van infra­struc­tuur en software. Vanzelf kom je dan in aanraking met Dé cloud. Waar orga­ni­sa­ties de cloud als één groot geheel zien, is het echter verkeerd te denken dat één partij ook alles kan aanbieden. De cloud dekt heel veel ladingen – denk oa aan SaaS, IaaS en PaaS – en ieder domein wordt daarbij geken­merkt door zijn eigen sterke spelers. Iedere cloud (service) provider heeft zijn eigen expertise, zijn eigen product of dienst. Een tip voor orga­ni­sa­ties die twijfelen? Geef de voorkeur aan partners die zelf uitgaan van de filosofie ‘colla­bo­reer in plaats van concur­reer’. Het is vaak verstan­diger comple­men­taire diensten aan het aanbod toe te voegen via sterke part­ner­ships in plaats van zelf van nul te beginnen.

Cloud broker: master in puzzelen

Ik weet dat het voor orga­ni­sa­ties natuur­lijk geen optie is om allemaal verschil­lende contracten met cloud service providers af te sluiten. Dat is qua beheer, trans­pa­rantie en admi­ni­stra­tieve rompslomp een echte ramp. En toch, alles draait om inte­gratie. Inte­gratie tussen de verschil­lende diensten en producten van cloud providers. Maar ook hiervoor is er een spéci­a­list: de cloud broker. Misschien wel de job van de toekomst. Wist je trouwens dat Gartner verwacht dat tegen 2015 minstens 20 procent van alle cloud­dien­sten via interne of externe cloud service brokers zal lopen? Vandaag is dat nog maar 5 procent. 

De belang­rijkste taak van de cloud broker (of de Cloud Makelaar) is orga­ni­sa­ties inzicht bieden in de meest geschikte cloud­dien­sten. Cloud providers kunnen zich met andere woorden focussen op hun core business terwijl het aan de cloud broker is de puzzel­stukken samen te brengen.

De éne makelaar is de andere niet

Cloud business broker is de tradi­ti­o­nele definitie van een broker. Zijn rol? Je bege­leiden bij het complexe avontuur naar de ‘cloud’. Niet te verwarren met de cloud technical broker. Deze biedt een platform waarin het aanbod van verschil­lende cloud providers verwerkt zit. Het grote voordeel van deze laatste? Je hoeft maar met één partij meer te praten, maar geniet wel van een gedif­fe­ren­ti­eerd aanbod dat perfect aansluit bij jouw (bijna indi­vi­duele) noden. Of concreet: single sourcing biedt nu net dat overzicht en beheers­gemak dat je nodig hebt: één factuur, één contact­per­soon, één contract en één sla. 

En ja hoor, beide speci­a­li­sa­ties zijn perfect te combi­neren op het IT-depar­te­ment. Wat 2014 voor de cloud zal brengen? Nog meer van dit…

-Auteur: Petro Aerts

Pin It on Pinterest

Share This