Uit onderzoek van IBM bij ruim 800 beslis­sers uit de ICT- en bedrijfs­we­reld blijkt dat bijna de helft van de orga­ni­sa­ties die gebruik maakt van Software as a Service (SaaS) – bovenop kosten­be­spa­ringen – een concur­ren­tie­voor­deel waarneemt. SaaS-pioniers blijken inten­siever samen te werken via social business tools, hun klan­t­er­va­ring te verbe­teren en hun time-to-market te versnellen.

Naar verwach­ting zal de SaaS-markt groeien tot maar liefst 33,4 miljard € in 2017. Managers zetten SaaS veel­vuldig in om hun teams meer tools te geven zodat ze hun produc­ti­vi­teit kunnen verhogen en sneller kunnen inspelen op nieuwe marktontwikkelingen.

Verge­leken met concur­renten die minder ver staan in de adoptie van SaaS, blijkt dat pioniers:

· 79% meer kans hebben op een vlotte samen­wer­king binnen de orga­ni­satie en met partners
· Twee keer zo vaak big data om weten te zetten in waar­de­volle inzichten
· Twee keer zoveel inno­va­tie­kracht hebben

Opvallend is dat steeds meer managers de ICT-afdeling overslaan bij de imple­men­tatie van nieuwe tech­no­logie. Analisten verwachten dat CMO’s in 2017 meer budget zullen spenderen aan ICT dan CIO’s. Forrester, het onder­zoeks­bu­reau dat de studie heeft uitge­voerd, meldt dat 65% van de orga­ni­sa­ties van plan is om nieuwe tech­no­logie aan te schaffen zonder hierbij de ICT-afdeling te betrekken. Het negeren van de ICT-afdeling bij de imple­men­tatie van SaaS is echter risicovol zonder eerst de nood­za­ke­lijke bevei­li­gings­maat­re­gelen door te voeren. Uit het onderzoek van IBM blijkt dat de beste resul­taten voort­vloeien uit een hechte samen­wer­king tussen de ICT-afdeling en het mana­ge­ment bij de selectie, bevei­li­ging en imple­men­tatie van SaaS-applicaties. 

CAI_SaaSInfographic

Bron : IBM Belgium

Pin It on Pinterest

Share This