Wat gaat 2014 ons voor een Cloud jaar brengen. Wat zijn de top ontwikkelingen?

Cloud computing is onder­tussen main­stream. Het gaat hard. In 2009, nog maar net 5 jaar geleden hadden we het erover, dat de Cloud eraan zat te komen, nu is de Cloud er. Voor veel bedrijven betekent het overleven. Want veran­de­ring gaan snel. Was het eerst voor CIO’s, hij komt niet, toen van, we doen het zelf, beseffen ze nu, dat we toch niet meer met de cloud­be­drijven kunnen concur­reren. En dit is niet alleen voor afnemers van de cloud, maar zelfs voor kleine aanbie­ders, wordt het steeds moei­lijker om de concur­rentie aan te gaan, met de Amazons en Googles van deze wereld. Wat zijn de belang­rijkste trends voor het komende jaar.

1. Accep­tatie van publieke IaaS, cloud wordt standaard onderdeel van het IT-portfolio.
De IaaSmarkt groeit. Spelers als Amazon worden steeds groter en ontwik­kelen eenvou­dige diensten. Diensten die zo eenvoudig zijn, dat de eind­ge­bruiker er geen onder­steu­ning meer voor nodig heeft. Inte­gra­tors met beperkte toege­voegde waarde zullen uit de markt worden gedrukt. Hosters verliezen markt­aan­deel. Google gaat met hun nieuw dienst de concur­rentie aan. IBM is de nieuwe uitdager.

2. Indu­strial Internet
De doorbraak van sensor­tech­no­logie, 3Dprinting etc, laser cutters, standaard robots betekent dat de indu­striële wereld en totaal anders gaat. Produc­tie­pro­cessen gaan op de schop. Productie zal weer lokaal plaats­vinden. Ontkop­pe­ling van design (infor­matie) van produc­tie­mid­delen. Kortom de indu­striële productie zal steeds meer worden aange­stuurd vanuit de Cloud.

3. PaaS
Vaak is het al aange­kon­digd. Maar dit jaar over­stijgt de groei van PaaS de groei van IaaS. Er is steeds meer behoefte aan snelle appli­catie ontwik­ke­ling. Ontwik­ke­ling van appli­ca­ties met vaak een korte levens­duur. De PaaS archi­tec­tuur is hier de meest perfecte structuur voor. We zullen dan ook zien dat er bij Enter­prises een sterke groei van PaaS-imple­men­ta­ties zal plaats vinden.

4. Internet of Things
De laatste CES beurs toont het al aan. Alles wordt connected met het Internet. Grote consu­menten elec­tro­nica bedrijven komen met armbanden, horloges, brillen, gadgets die allemaal uitgerust zijn met sensoren en verbonden zijn met het internet. De kans op groei door innovatie.

5. Data centric appli­ca­tion developement.
Er zijn nu zoveel devices, er is zoveel infor­matie, dat bedrijfs­ap­pli­ca­ties steeds meer om data heen worden ontwik­keld. Gebruik maken van de data die er is i.p.v. gegevens voor de gebruiker ter invoer vragen. Voor de gebruiker wordt het eenvou­diger en gebrui­kers­vrien­de­lijker. De cloud wordt intelligent.

6.CIO’s migreren naar Cloud Enablers, business takes the lead.
De rol van de CIO gaat veran­deren, waarbij het niet duidelijk is of de huidige CIO’s deze veran­de­ring kunnen doormaken. De CIO’s omarmen de Cloud en zullen sturen op busi­nes­sin­no­vatie mogelijk gemaakt door de Cloud. De rol van CIO verschuift door het gebruik van Big Data, data analyse steeds meer naar CMO.

7. Big Data
De ontwik­ke­lingen op het gebied van Big data staan niet stil. We zullen dit jaar steeds meer prak­ti­sche toepas­singen gaan zijn.

8. Vertical SaaS Solutions
De hori­zon­tale SaaS oplos­singen zoals CRM hebben een stevige positie in de software wereld gekregen. 50 % van het CRM gebruik is nu inmiddels online. Komend jaar zullen we steeds meer verticale SaaS­op­los­singen zien. Oplos­singen in business segmenten, voor speci­fieke doel­groepen. Oplos­singen die tevens markt zullen creëren en leve­ran­ciers zullen een dominante rol gaan spelen.

-Auteur: Ruud Ramakers

SaaS4Channel

Pin It on Pinterest

Share This