De afgelopen maanden is er veel te doen over de komst van Cloud Computing en de impact die dit gaat hebben op de ‘tradi­ti­o­nele’ rollen in de IT. Zo kopte Compu­ter­world laatst “Nieuwe Rol voor IT Profes­si­onal” en ziet de Compu­table (of in dit geval Microsoft) ook een “Nieuwe Rollen” voor de IT Profes­si­onal ontstaan. Moeten we bang zijn dat we straks allemaal ons moeten laten omscholen? Of hebben we hier te maken met goed geco­ör­di­neerde retoriek van de leve­ran­ciers van Cloud oplos­singen die moeten over­tuigen dat Cloud ook kosten­be­spa­ringen met zich mee brengt (lees: het afscheid van uw IT personeel). Wat is de invloed van Cloud Computing op IT rollen? Tijd voor een vendor onaf­han­ke­lijk blik op dit onderwerp.

Veran­de­ring is de enige constante in IT

Laten we met een van mijn favoriete quotes beginnen: veran­de­ring is de enige constante in de infor­ma­tie­tech­no­logie. Deze uitspraak is afkomstig van Peter H.J. van Eijk (die het waar­schijn­lijk weer van iemand anders heeft), maar dekt heel mooi de lading van ons vakgebied. Vijf jaar geleden kende niemand Facebook of een iPad. 10 jaar geleden had nog nooit iemand van YouTube gehoord. En zo kan ik nog wel een paar dingen noemen…

Het gave van ons vakgebied (zoals een echte nerd betaamt…) is dat ons werk met een stellige 100% zekerheid over een jaar weer anders is dan vandaag. En morgen weer anders dan gisteren. De IT markt ontwik­kelt zich sneller dan welke ander profes­si­o­nele weten­schap dan ook. Wie dat niet leuk vindt kan beter ergens op de Zuidas spread­sheets gaan zitten uitre­kenen of een juridisch docu­mentje in elkaar klussen. Dat verandert al tien jaar niet (al denken veel van mijn vrienden daar anders over) en staat garant voor nul innovatie. Laten we eerlijk zijn: veran­de­ring hoort bij ons vak!

Succes­volle sales retoriek

Een ander punt dat we denk ik niet moeten vergeten is dat ‘de Grote Jongens’ in de IT een marke­ting­budget hebben waar we Grie­ken­land direct mee uit de crisis zouden trekken. En laten we nu eens raden wat de nummer één reden is dat bedrijven kiezen voor Cloud Computing: finan­ciële redenen. U mag nooit meer raden. Het is dus niet zo gek dat met name in de betaalde media er een argument gemaakt wordt dat bepaalde IT rollen gaan verdwijnen. U kunt hier namelijk tussen de regels lezen dat uw inves­te­ring in Cloud Computing in ‘no time’ terug verdient wordt door bespa­ringen op uw IT personeel. Een klassieke marketing truc, die nog lijkt te werken ook.

Maar wat dan wel?

Veran­de­ring gaat dus wel komen, maar de vraag is of het zo snel is als de grote IT leve­ran­ciers ons willen doen geloven. Wel is het zo dat er een heel nieuw vraagstuk komt door deze veran­de­ring: wie gaat namelijk (actief) contro­leren dat we de diensten krijgen geleverd die we met onze Cloud Leve­ran­cier hebben afge­sproken? In de meeste gevallen zullen we nog steeds naar iemand moeten (lees: de systeem­be­heerder) die het gaat regelen. De taken van de huidige systeem­be­heerder zullen dus veel breder worden in plaats van helemaal verdwijnen.

Laten we dus ophouden met het argument dat er banen gaan verdwijnen. Ze gaan hoogstens veran­deren en dat is maar goed ook. Immers, veran­de­ring is de enige constante in IT. De kunst is alleen je daar goed op voor te bereiden

-Auteur: Jan Willem Middelburg

Pin It on Pinterest

Share This