Weinig twijfel dat cloud computing een steeds belang­rij­kere rol zal spelen bij IT-imple­men­ta­ties. Echter is het vaak ondui­de­lijk wat de concrete voordelen zijn van cloud­toe­pas­singen voor een bepaald bedrijf. Elke situatie is immers anders. Daarom is het belang­rijk om de juiste partner te kiezen. Geert Kuijken, Cloud Chief Tech­no­lo­gist for Cloud, legt uit waarom HP perfect geplaatst is om die rol op te nemen.

Bij veel Belgische onder­ne­mingen is de interesse in cloud toepas­singen groot. Mobi­li­teit, sociale media, big data en cloud computing bieden IT-afde­lingen nieuwe moge­lijk­heden om sneller in te spelen op de belang­rijkste uitda­gingen van hun orga­ni­sa­ties; ze stimu­leren innovatie en zorgen voor meer flexi­bi­li­teit en beter finan­cieel beheer. In ons land zijn bedrijven goed op de hoogte van wat de moge­lijk­heden zijn. Vaak hebben ze er kennis mee gemaakt via hun werk­ne­mers. Die gebruiken persoon­lijke cloud­dien­sten zoals Dropbox om dingen te reali­seren, en het valt dan op hoe handig en trans­pa­rant deze werken. Dan komt snel de behoefte om zelf een alter­na­tief voor die publieke cloud diensten op te zetten, omdat er bezorg­heid is over confi­den­ti­a­li­teit en bevei­li­ging van de bedrijfs­ge­ge­vens”, zegt Kuijken. “Ons doel is dan ook om vooraf uitge­teste, sleutel op de deur cloud oplos­singen te bieden die gemak­ke­lijk op te zetten zijn zodat bedrijven snel aan de slag kunnen. Het platform laat toe om de controle over het cloud­aanbod te standar­di­seren en efficiënt te beheren waarbij de IT afdeling als het ware gepro­mo­veerd wordt tot een vertrouwde makelaar van zowel interne als externe IT diensten.”

Van private tot publieke cloud

Het is tevens belang­rijk om cloud oplos­singen op maat te kunnen aanbieden, van groot tot klein”, zegt Kuijken. “IT dient rekening te houden met vier belang­rijke aspecten bij het uitwerken van een cloud strategie: de reeds bestaande IT omgeving, het public cloud aanbod op de markt, managed cloud diensten met speci­fieke SLAs en IT diensten die opgenomen kunnen worden in een private cloud initi­a­tief. In de meeste gevallen zien we dat bedrijven een combi­natie van deze in een hybride opzet uitwerken. Het cloud aanbod van HP omvat verschil­lende moge­lijk­heden. Van opslag in de cloud tot compu­ting­kracht die op piek­mo­menten kan opge­vraagd worden. Een belang­rijke markt vandaag is bijvoor­beeld Disaster Recovery as a Service (DRaaS). De klassieke manieren om data te beschermen tegen cala­mi­teiten zijn voor sommige KMO’s te kostelijk. Inves­te­ringen in off-site servers en backup infra­struc­tuur zijn vaak te duur. Via DRaaS wordt het wel een betaal­bare verze­ke­rings­polis. Tevens is het mogelijk om kosten­ef­fi­ciënt een cloud oplossing op te zetten waarbij cruciale data in de HP data­cen­ters wordt bewaard. Na een ramp kan een bedrijf snel verder zijn IT acti­vi­teiten terug gebruiken. Of neem nu bijvoor­beeld bedrijven die data heel lang, tot verschil­lende jaren dienen te behouden om legale redenen. Onze dienst­ver­le­nings­over­een­komst of SLA met de klant garan­deert dat alle gegevens binnen een bepaalde tijd opvraag­baar zijn en beveiligd worden volgens specifiek afge­sproken voor­waarden. Alle tech­ni­sche inves­te­ringen en opera­ti­o­nele kosten gere­la­teerd met het dage­lijks­be­heer van de oplos­singen maken deel uit van de dienst­ver­le­ning en vormen dus geen kopzorgen meer voor de klant.”

Open Cloud

Met cloud computing breekt een nieuw tijdperk aan en HP is vast besloten om daarbij een leidende rol op de markt te spelen. Het bedrijf gelooft sterk dat er geen sprake mag zijn van vendor lock-in. Daarom zet HP sterk in op OpenStack, een open source gebaseerd cloud computing platform voor het uitbouwen van zowel public als private clouds. Het resultaat is dat klanten veel gemak­ke­lijker hun cloud toepas­singen kunnen verhuizen en flexibel in een hybride omgeving aan de slag kunnen. “Wij zien OpenStack als een belang­rijke enabler van een open en hete­ro­geen cloud platform”. Begin juni werd dit bevestigd met de aankon­di­ging van het HP Cloud OS, het cloud platform van de volgende generatie volledig gebaseerd op OpenStack.

-Auteur: Geert Kuijken

Pin It on Pinterest

Share This