In vrijwel iedere orga­ni­satie, ongeacht grootte en sector, heeft de IT-manager te maken met dezelfde uitda­gingen: hoe kan ik mijn IT-omgeving efficiënt benutten; hoe kan ik de wend­baar­heid en flexi­bi­li­teit vergroten; en hoe kan ik de kosten drukken op zo’n manier dat prestatie, beschik­baar­heid, veer­kracht, data­be­vei­li­ging en compli­ance strak onder controle blijven? Wat voor conso­li­datie- of vernieu­wings­ini­ti­a­tieven er ook worden onder­nomen, tot een echte trans­for­matie komt het niet zolang ze de IT-resources binnen grenzen van het bedrijfs­pand blijven.

Eén van de grote drempels voor voor­uit­gang van een orga­ni­satie is de inef­fi­ci­ëntie van zijn IT. Tenzij een bedrijf nieuw wordt opgericht en niet te maken heeft met verou­derde systemen en manieren van werken, is de IT-infra­struc­tuur hoogst­waar­schijn­lijk uitge­groeid tot een opeen­sta­pe­ling van incom­pa­ti­bele en rigide systemen, ‘lief­ko­zend’ legacy genoemd.

De content die de IT-omgeving bevat en verwerkt, bevindt zich in silo’s, dit is het tech­no­lo­gi­sche equi­va­lent van geld onder het matras bewaren. Het beperkt de waarde van die data en infor­matie voor de orga­ni­satie, omdat het niet gecom­bi­neerd kan worden. Het betekent dat iedere appli­catie zijn eigen hardware en onder­steu­ning vereist. Om te zorgen voor de juiste capa­ci­teit en prestatie zijn systemen veelal over-gespe­ci­fi­ceerd om in te springen op piek­be­las­ting en maximale werkdruk. De meeste tijd echter zullen de systemen werkeloos staan wachten, terwijl er wel tijd en geld wordt gestoken in hun onderhoud en beheer.

De inef­fi­ci­ëntie wordt vooral zichtbaar wanneer een orga­ni­satie iets nieuws wil doen, zoals het overnemen van een bedrijf, het opzetten van nieuwe bedrijfs­on­der­delen, het reor­ga­ni­seren van business units, teams en mede­wer­kers binnen het bedrijf verhuizen, het onder­steunen van flex­werken of het uitrollen van nieuwe appli­ca­ties. Daardoor ontstaat al gauw vertra­ging in projecten en dat weerhoudt bedrijven ervan snel te reageren op kansen of bedrei­gingen, of van het bieden van de juiste tools aan hun mede­wer­kers zodat zij hun werk goed kunnen doen om zo concur­ren­tie­voor­deel te kunnen behalen en behouden.

In deze context ontstaat de nieuws­gie­rig­heid naar cloud­sys­temen en –diensten. Het idee dat het uitbe­steden van IT naar de cloud goedkoper en kosten­ef­fec­tiever is, wordt keer op keer bewezen door onderzoek van analisten en resul­taten van klanten. Toch is er vaak terug­hou­dend­heid om een remote delivery model op de IT-omgeving van een bedrijf toe te passen. In plaats daarvan kijken bedrijven naar data­center-conso­li­datie en intern gedeelde servers met gebruik van server­vir­tu­a­li­satie om de effi­ci­ency te verhogen. Ze blijven behoed­zaam als het gaat om het verhuizen van fysieke assets en data-opslag naar een plaats buiten de firewall. Een psycho­lo­gi­sche drang naar het kunnen ‘aanraken’ van de data remt het inzicht in de voordelen die cloud­dien­sten een orga­ni­satie kunnen bieden.

Cloud computing kan de IT-omgeving echt trans­for­meren van een verza­me­ling systemen, appli­ca­ties en onderhoud naar een func­ti­o­na­li­teit die ervoor zorgt dat de orga­ni­satie vooruit komt.
In het meest ideale scenario zou cloud-based infra­struc­tuur alles moeten bieden wat op het wensen­lijstje staat van de IT-manager:

√ Toegang tot een uiterst wendbare, adaptieve en snel toegan­ke­lijke infra­struc­tuur die op zijn beurt een hoge mate van effi­ci­ency kent en kosten­ef­fec­tief kan draaien.

√ Onder­steu­ning voor mobi­li­teit en schaalbaarheid.

√ Hoge snelheden en snelle beschik­baar­heid van de nieuwste appli­ca­ties en service innovaties.

√ Optimale controle over bevei­li­ging en compliance.

√ De moge­lijk­heid om gebruik per afdeling of divisie te kunnen door­be­lasten terwijl tege­lij­ker­tijd de IT-manager de held en beïn­vloeder van de strategie wordt binnen de organisatie.

-Bron: Interoute​.nl

Pin It on Pinterest

Share This