Cloud-diensten zien we steeds meer in de zakelijke omgeving opduiken. Dat is geen verras­sing gezien de vele voordelen. Maar als je naar het lijstje met nadelen kijkt, is het eveneens begrij­pe­lijk dat veel bedrijven nog even de kat uit de boom kijken. Goed advies, gebaseerd op een volledige inven­ta­ri­satie van de wensen en eisen kan hierbij helpen. Wij zetten een aantal voor- en nadelen van cloud-diensten op een rij.

Voordelen van clouddiensten

Plaats- en tijd­on­af­han­ke­lijk werken
Je mede­wer­kers kunnen werken waar en wanneer ze maar willen. Of dat nu op kantoor is, op een flexplek of vanuit huis. Je bent eveneens niet meer gebonden aan de openings­tijden van de winkel of het bedrijf. Via een inter­net­ver­bin­ding kun je altijd en overal bij je docu­menten. MKBWerk­plek Online is een dienst die plaats- en tijd­on­af­han­ke­lijk werken mogelijk maakt.

Lagere inves­te­ringen
In plaats van te inves­teren in eigen servers met onder­houds­con­tract, personeel en updates, kun je het bij een cloud­le­ve­ran­cier afnemen. Omdat deze leve­ran­cier een schaal­voor­deel heeft, zijn de kosten veelal lager dan alles zelf te doen. Tevens betaal je vaak voor het werke­lijke gebruik van de dienst en niet voor onge­bruikte capa­ci­teit. Dit kan zorgen voor lagere inves­te­ringen vooraf.

Minder tech­ni­sche kennis nodig
Als bedrijf heb je niet altijd alle tech­ni­sche kennis in huis voor updates of bij cala­mi­teiten. Dit koop je in bij een speci­a­list zoals een systeem­be­heerder. Door het gebruik van cloud­dien­sten hoeft de beheerder minder aandacht te besteden aan de techniek en kan zich meer bezig­houden met het leveren van toege­voegde waarde van de dienst voor het bedrijf.

Online samen­werken
Project­teams kunnen via cloud­dien­sten handig samen­werken in docu­menten die in de cloud staan. Als je bedrijf geen cloud­dien­sten gebruikt is het vaak gemeen­goed om docu­menten op en neer te sturen via email naar project­leden. Dit betekent dat maar één persoon in zijn kopie van het document werkt én dat er een veelvoud aan versies en veran­de­ringen ontstaat. Met een cloud­dienst kunnen meerdere mede­wer­kers gelijk­tijdig in een document werken en vaak nog met elkaar chatten rondom het document terwijl men aan de veran­de­ringen werkt. Dit maakt de samen­wer­king sterker en zorgt voor een betere effi­ci­ency in documentbeheer.

Flexi­bi­li­teit
Als je bedrijf groeit kan een cloud­dienst met je meegroeien. Extra abon­ne­menten zijn direct aan te schaffen en te gebruiken door nieuwe mede­wer­kers. Zowel bij een plotse groei als daling in vraag kun je met cloud­dien­sten beter werken dan met het tradi­ti­o­nele server- en licentiemodel.

Mili­eu­vrien­de­lijk
Door gebruik te maken van cloud­dien­sten gebruik je alleen de server­ruimte die je nodig hebt. Dit zorgt voor een betere CO2 voet­af­druk. Gebruik van cloud­dien­sten zorgt voor minder ener­gie­ver­bruik dan eigen servers.

Nadelen van clouddiensten

Gebrek aan standaarden
Er zijn nog niet veel stan­daarden gefor­mu­leerd voor het gebruik van docu­menten en data in de cloud. Migratie van de ene dienst naar de andere dienst kan voor hoofd­bre­kens zorgen en resul­teren in dataverlies.

Veilig­heid
De data opslag ligt buiten je orga­ni­satie. Dit is niet altijd wenselijk óf het zorgt voor een nieuwe discussie in de orga­ni­satie wat wel en niet in de cloud wordt opgeslagen.

Juri­di­sche impact
Veel cloud­dien­sten zijn in Ameri­kaanse handen. Dat betekent dat je data op Ameri­kaans grond­ge­bied staat en daardoor onder de wetgeving van de USA valt. Deze zit anders in elkaar dan de Neder­landse, Belgische en Europese wetgeving.

Maatwerk versus standaard oplossingen
Veel cloud­dien­sten zijn standaard oplos­singen: One size fits all. Dit is niet voor elke orga­ni­satie wenselijk, zowel op het gebied van func­ti­o­na­li­teit als voor service level agreements.

Online werken
Bij gebruik van cloud­dien­sten ben je meer afhan­ke­lijk van goede inter­net­ver­bin­dingen. Dit is een extra aandachts­punt en mogelijke inves­te­ring voor je bedrijf en mede­wer­kers. Denk aan gebruik van tablets en smartphones om de data onderweg te benaderen.

Fail­lis­se­ment
Je kunt zelf failliet gaan of je cloud­dienst­ver­lener houdt er mee op. Wat betekent dit voor de toegang tot je data bijvoor­beeld bij geschillen over beta­lingen of plot­se­linge afslui­ting? Wederom een vraagstuk om over na te denken bij de keuze van een cloudprovider.

Conclusie
Met de enorme groei aan cloud-diensten en steeds meer tech­ni­sche moge­lijk­heden via webbrow­sers stijgt het aantal diensten die in de cloud beschik­baar zijn. Boven­staande lijst met voordelen en nadelen zijn wellicht niet altijd bruikbaar voor elke dienst maar geven wel een overzicht van aandachts­punten in het keuzeproces.

-Auteur: Frank Meeuwsen

Pin It on Pinterest

Share This