Amazon-CTO Werner Vogels zet de trends op het gebied van cloud­com­pu­ting op een rij. Bijvoor­beeld dat content met je meereist. Dat je dankzij de cloud overal de beschik­king hebt over muziek, films en online kran­tenabon­ne­menten. Je hoeft de inhoud niet langer te laden op een apparaat, maar door opslag in de cloud is de inhoud beschik­baar op elk apparaat waar je je op aanmeldt. En dat wordt steeds makke­lijker, omdat steeds meer apparaten inter­net­ver­bin­ding hebben. Of dat nu een Kindle is, de loopband in de sport­school of een huurauto. En gemak dient de mens, dus de content volgt je waar je ook maar bent. Je begint met lezen op je tablet op de bank, zodra je in de auto stapt, wordt je verder voor­ge­lezen en in de rij voor de kassa van de super­markt lees je verder via je telefoon.

De hoeveel­heid sensoren en apparaten met een inter­net­ver­bin­ding verdub­belt op dit moment elke drie maanden”

Het feit dat meer en meer apparaten, maar ook plekken, een verbin­ding krijgen met het internet, opent nog meer moge­lijk­heden. Zeker wanneer je daar ook sensoren aan koppelt. Al die plekken en apparaten worden dan meet­ap­pa­ra­tuur. En de data die ze verza­melen, worden via de inter­net­con­nectie gedeeld met de cloud. En dankzij realtime analyse van al die data ben je ook in het echte leven in staat om passende acties te ondernemen.

Zo heeft Tata Motors sensoren ingebouwd in de 200.000 trucks die zij in India op de weg hebben rijden. Via die sensoren worden preven­tieve metingen verricht. De gegevens worden realtime geana­ly­seerd met de bedoeling om de uitval van vracht­wa­gens tegen te gaan. Dat uitval bedraagt nu gemiddeld 10 procent. “Wanneer je dat met een paar procent kunt terug­brengen, kun je veel besparen.” Een mooi voorbeeld hoe realtime analyse van big data het ‘echte leven’ kan onder­steunen en helpen. De hoeveel­heid sensoren en apparaten met een inter­net­ver­bin­ding verdub­belt op dit moment elke drie maanden.

Plot­se­ling gaat de concur­rentie om inhoud niet om resources”

Een derde trend heeft te maken met het bereiken van een publiek. Vandaag de dag kan iedereen dankzij goedkope produc­tie­mid­delen, maar ook dankzij de cloud een media­be­drijf worden. Denk bijvoor­beeld aan de voet­bal­club Manchester United, met wereld­wijd 250 miljoen fans. Vroeger was het verkopen van de uitzend­rechten van de wedstrijden van de club de enige optie om daar geld mee te verdienen. Maar vandaag de dag kan Manchester zelf uitzenden. En wanneer miljoenen van haar fans bereid zijn maan­de­lijks 30 euro te betalen, levert dat de club een kapitaal op. Natuur­lijk moeten daar de kosten nog af. Maar die bedragen tegen­woordig een fractie van wat het ooit was. En het kan via Amazon: “Niet alleen het streamen, wij doen rechten, pre- en post produc­tion, encoding, decoding.”

Een derge­lijke versto­ring van de orde zoals we die kenden, zie je breed terug. Über in de taxi­we­reld, Airbnb in de hotel­we­reld en ga zo maar door. Met dank aan de cloud, maar ook met dank aan het internet. “Airbnb had aan het begin van het jaar 4 miljoen over­nach­tingen en nu zitten ze op 9 miljoen. Ze hebben 1.000 servers en maar 5 mensen die voor hun hele infra­struc­tuur zorgen. In het verleden had je daar miljoenen, zo niet miljarden dollars voor nodig. Dat is over. Zij kunnen concur­reren met de grootste hotels ter wereld, omdat ze niet meer hoeven na te denken over hun infrastructuur.”

Die disruptie zie je overal terug. Geves­tigde bedrijven zijn niet langer zeker van hun bestaan. Dat geldt ook voor Amazon. Reden om altijd scherp te blijven “We zijn niet gefocust op de compe­titie, maar ze zijn wel belang­rijk natuur­lijk. Want er zijn redenen waarom een klant naar iemand anders toegaat, dat moet je goed begrijpen.”

Schaal, veilig­heid en betrouw­baar­heid zullen ook in die toekomst zwaar blijven wegen”

Tot slot consta­teert Vogels dat de cloud steeds sneller wordt. “Realtime wordt benaderd. Vroeger werd veel met big data geana­ly­seerd wat er was gebeurd, maar je bent niet meer geïn­te­res­seerd in wat er gisteren is gebeurd, je wilt weten wat er nu gebeurt.” Daar is Netflix een mooi veerbeeld van. “Eén van de cloud­ar­chi­tecten bij Netflix heeft ooit gezegd: we zijn geen video­st­rea­ming­be­drijf, we zijn een ‘data gene­ra­tion company who happen to do video streaming’. Ze hebben 100 biljoen datapoints per dag die ze analy­seren. Aan de ene kant om opera­tions te doen en aan de andere kant om aanbe­ve­lingen te draaien: wat zijn op dit moment de bewe­gingen? Wat gebeurt er echt op dit moment?”

Dan nog even een blik iets verder in de toekomst: wanneer er overal glasvezel ligt en iedere computer een server wordt. Betekent dat het einde van Amazon? Vogels maakt zich nog niet direct zorgen. Schaal, veilig­heid en betrouw­baar­heid zullen ook in die toekomst zwaar blijven wegen. “Het gaat niet alleen maar om hardware. Ik denk dat de opera­ti­o­nele kant van de cloud minstens zo belang­rijk, zo niet belang­rijker is. Als je bijvoor­beeld kijkt naar de hoeveel­heid geld die wij inves­teren in veilig­heid….” Voorlopig zit Amazon goed.

-Auteur: Leonieke Daalder

Pin It on Pinterest

Share This