Één op de drie finan­cieel-leiding­ge­venden geven vertrou­we­lijke gegevens vaak uit handen aan cloud-leve­ran­ciers zonder te beseffen wat de risico´s zijn en welke grote gevolgen dat kan hebben. Dit blijkt uit het Europees onderzoek van Iron Mountain. [1]

Kennis cloud regel­ge­ving ontbreekt

Ruim 35 procent van de finan­ciële managers acht de cloud geschikt om vertrou­we­lijke klant­ge­ge­vens, reke­ningen, verze­ke­rings­aan­spraken en belas­ting­ge­ge­vens te bewaren. Onrust­ba­rend is dat 85 procent van de finan­cieel-managers denkt dat de cloud-leve­ran­cier verant­woor­de­lijk is voor de bescher­ming van hun zakelijke gegevens, terwijl EU-regel­ge­ving [2] de verant­woor­de­lijk­heid voor het verliezen of bescha­digen van gegevens nadruk­ke­lijk bij de eigenaar van de gegevens legt.

Hun collega´s van de IT-afdeling zijn bedacht­zamer bij het nemen van de beslis­sing om gevoelige infor­matie op te slaan in de cloud.

Cloud-opslag

Hoofd infor­ma­tie­be­vei­li­ging van Iron Mountain Europa, zegt in reactie op de bevin­dingen: “Denk goed na voordat u uw gegevens in de cloud opslaat. U bent eind­ver­ant­woor­de­lijk bij het verliezen of lekken van uw infor­matie in de cloud. Het is belang­rijk te benoemen dat cloud-opslag geen vervan­ging is voor een alom­vat­tende archi­ve­rings- en backup-strategie. We adviseren voordelen van cloud-opslag te combi­neren met de offline bescher­ming door­middel van tape- en of disk­op­slag. Door grote druk op finan­ciële afde­lingen om kosten te besparen en de effi­ci­ëntie te verbe­teren, lijkt de cloud een aantrek­ke­lijke moge­lijk­heid. We raden bedrijven die de cloud overwegen aan hier goed over na te denken, maar dit vooral niet klak­ke­loos te doen.

Een gebrek aan inzicht in de risico’s verbonden aan cloud-opslag kan leiden tot onaan­ge­name gevolgen die bedrijven kunnen bloot­stellen aan data­lekken en de daarbij behorende finan­ciële en reputatie-effecten op lange termijn. ”

Cloud populair

Opinion Matters vroeg IT‑, finan­ciële en juri­di­sche beslis­sers in middel­grote tot grote bedrijven in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, het Verenigd Konink­rijk en Spanje om hun gedachten. Uit de resul­taten blijkt dat cloud-geba­seerde data­op­slag een populaire optie is voor bedrijven. Zo geeft 76 procent van de onder­vraagde managers aan dat ze gegevens naar de cloud hebben verhuisd, of plannen hebben om dat de komende 12 maanden te doen.

Gere­la­teerde onderzoeken

[1] Onderzoek door Opinion Matters in opdracht van Iron Mountain, uitge­voerd tussen 1 november 2012 en 14 december 2012 onder 1.275 IT-beslis­sers, finan­ciële beslis­sers, en bedrijfs­ju­risten van (middel-) grote bedrijven (50 tot 5.000 mede­wer­kers) in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
[2] EU wetgeving over gege­vens­be­scher­ming: http://​ec​.europa​.eu/​j​u​s​t​i​c​e​/​d​a​t​a​-​p​r​o​t​e​c​t​i​o​n​/​i​n​dex_nl.htm

Pin It on Pinterest

Share This