We zitten nog in de voor­laatste weken van 2013, maar het onder­zoeks­bu­reau Gartner heeft inmiddels de top 10 tech­no­lo­gie­trends voor 2014 afgegeven. Geen hele grote revo­lu­ties ten opzichte van eerdere trend­voor­spel­lingen, maar wel een aantal boeiende aanscher­pingen. Met name de ontwik­ke­ling van personal services via de cloud en ‘the internet of every­thing’ komen er aan. De lijst is niet alleen voor nerds, maar juist ook voor managers.

Trend 1. Mobile Device Divser­sity en Management

Hiermee wordt bedoeld dat er een steeds grotere diver­si­teit aan mobiele apparaten zal verschijnen. Met name voor bedrijven wordt het managen van deze ‘mobiele vloot’ van hun werk­ne­mers steeds complexer.

Trend 2. Mobile apps en applicaties

Gartner voorspelt dat in de loop van 2014 HTML5 als ontwikkel-omgeving belang­rijker gaat worden. De markt voor apps groeit maar blijft wel zeer gefrag­men­teerd door de vele aanbie­ders en ontwik­ke­laars die in de markt bezig zijn.

Trend 3. The internet of everything

Internet breidt niet alleen uit naar allerlei consu­men­ten­ap­pa­raten (internet of things) maar ook voor infor­matie, mensen en plekken wordt het steeds makke­lijker om met internet te commu­ni­ceren. Services op deze terreinen zullen snel toenemen. Gartner waar­schuwt wel dat nog niet alle bedrijven hier klaar voor zijn.

Trend 4. Hybride cloud en IT als service broker

De markt voor persoon­lijke clouds van mensen en private aanbie­ders van cloud services gaat zich verder ontwik­kelen. Bedrijven zullen cloud oplos­singen moeten gaan ontwik­kelen die hybride zijn en ervoor zorgen dat toekom­stige inte­gra­ties van persoon­lijke clouds eenvoudig kunnen verlopen.

Trend 5. Cloud/client archi­tec­tuur

Met de toene­mende kracht van mobiele apparaten zoals smarth­pones, wordt het steeds belang­rijker de kosten van opslag te beheersen en de beschik­bare band­breedte optimaal te gebruiken. Daarom moet de kwaliteit van de client archi­tec­ture en de opslag­ca­pa­ci­teit omhoog.

Trend 6. Het tijdperk van de personal cloud

Personal cloud tech­no­logie zal leiden tot een toename van diensten die via de cloud te krijgen zijn. Op een aantal terreinen zullen cloud services de rol van het apparaat overnemen. Welk apparaat je hebt wordt minder belang­rijk, als je de cloud maar kan benaderen.

Trend 7. Software defined anything

Software-defined anything (SDx) gaat over de verhoging van de stan­daards tussen infra­struc­tuur, data­ver­wer­king, cloud service en devel­op­ment. Gevolg van deze stan­daar­di­sa­ties is dat eind­ge­brui­kers zullen profi­teren van kosten­ver­la­ging en vereen­vou­di­ging van gebruik voor software.

Trend 8. Web-scale IT

IT services zullen steeds meer op grote schaal via het web geleverd gaan worden. Sales​force​.com is hier een goed voorbeeld van. Ook andere grote cloud providers als Amazon en Google zijn bezig met het slimmer leveren van IT services aan gebrui­kers. De kracht van deze werkwijze is de combi­natie van schaal, snelheid en flexi­bi­li­teit voor de gebruiker.

Trend 9. Smart machines

Gartner voorspelt dat het ‘smart machine’ tijdperk de meest disrup­tieve kracht wordt in de geschie­denis van de IT. Het gaat dan om diensten als intel­li­gente personal assis­tents, zelf­rij­dende auto’s, geavan­ceerde industrie systemen, etc.

Trend 10. 3‑D printing

Last but not least, 3‑D printing. Het komende jaar groeit 3‑D printing met 75% en in 2015 200%. Veel bedrijven en consu­menten expe­ri­men­teren met 3‑D printing. Het kan in de industrie tot snelle levering van spare­parts leiden en tot minder voorraad. Voor consu­menten en bedrijven ontstaat er een industrie waarbij zij eigen ontwerpen ook werkelijk in materiële vorm kunnen printen.

Pin It on Pinterest

Share This