Stel je de ideale profes­si­o­nele keuken voor. Alle nieuwste appa­ra­tuur en keuken­gerei; up-to-date en perfect op elkaar afgestemd, uitge­zocht en gestruc­tu­reerd door experts. Stel je die keuken voor met altijd kakel­verse producten en ingre­di­ënten. Alles is aanwezig om elke maaltijd te kunnen bereiden, duur of goedkoop.

Elke Michelin-chef zou er gebruik van willen maken, maar ook een gewone kok kan er uitste­kend zijn draai in vinden. De gebrui­kers van de keuken hoeven zich alleen maar te focussen op de gasten en te concen­treren op het bereiden van gerechten voor ze. De gebrui­kers betalen aan de kok per bereid gerecht, en factu­reren de klanten op basis van wat een intieme tafel maar ook een grote groep gasten bestelt, veel of weinig.

Te mooi om waar te zijn? Misschien, maar inmiddels begint pure enter­prise cloud computing erop te lijken. De evolutie van tech­no­logie, data-commu­ni­catie en infor­ma­tiema­na­ge­ment lijkt na 15 jaar vallen en opstaan eindelijk te leiden tot een echt bruikbare keuken.

De business profes­si­onal kan gebruik­maken van een goed uitgerust platform, en zich richten op zijn expertise, en produc­tief zijn werk opleveren aan de klant. Of het nu het bouwen en ter beschik­king stellen van SaaS klan­tap­pli­ca­ties betreft (een unieke methode en structuur om veel­ge­vraagde gerechten te kunnen bereiden), of het leveren van een eind­pro­duct met behulp van het platform en beschik­bare appli­ca­ties. Maar ook de leve­ran­cier­re­la­ties kan een orga­ni­satie hiermee verdiepen, perso­na­li­seren en stimu­leren. Het is nog nooit zo gemak­ke­lijk geweest om dat voor elkaar te krijgen. Het miskennen van de kracht en potentie van deze nieuwe tech­no­lo­gieën en inte­gratie daarvan, is het ontkennen van het heden en de toekomst.

eHRM

Een goed en inspi­re­rend voorbeeld van een belang­rijk bedrijfs­on­der­deel is human resources/workforce. Of het nu projecten, flexibele of vaste arbeids­krachten betreft, deze markt is een van de meest voor­uit­stre­vende op gebied van het conver­geren van Cloud met sourcing.

Meer dan kosten­be­spa­ring; virtual community

Door gebruik te maken van pure enter­prise cloud computing aanbie­ders, zoals Sales​force​.com, Workday​.com, Netsuite, Microsoft Azure en Amazon Webser­vices, maar ook andere vormen van cloud, kunnen orga­ni­sa­ties per saldo alle vormen van sourcing auto­ma­ti­seren en managen, zonder het rela­ti­o­nele en sociale aspect te ontzien.

Zo kan de Neder­landse leve­ran­cier Pool­ma­nager een grote hoeveel­heid korte cyclische flex krachten (tijde­lijke mede­wer­kers die worden ingezet voor evene­menten, zoals congressen, concerten en sport­toer­nooien) op de been brengen, beheren, en sociaal contact met ze houden. Die mede­wer­kers, veelal studenten, bepalen zelf via hun mobiele appli­catie voor welk evenement ze beschik­baar zijn om te werken en op welke dag.

Managed Service Providers

Deta­cheer­ders bieden als neutrale makelaar/broker inmiddels geavan­ceerde managed services (MSP/broker) oplos­singen aan de grote corpo­rates van Nederland. Zo combi­neren ze hun kennis van het beheren van work­forces van voor­na­me­lijk free­lan­cers met vendor mana­ge­ment cloud platforms zoals die van Nétive VMS, een ISV van Sales​force​.com.

Op derge­lijke platforms wordt zowel het aanbesteden/inkopen van arbeid (vast, flex, project­basis en anders­zins), als het hele inleen­proces, tot en met de factu­ratie en rappor­tage, gemanaged en geau­to­ma­ti­seerd. Een van de mooie elementen is dat alle opdracht­ne­mers tege­lij­ker­tijd en gelij­ke­lijk kunnen aanbieden, dus niet alleen de deta­cheer­ders en uitzend­bu­reaus, maar ook free­lan­cers. Bij diverse grote orga­ni­sa­ties zijn daardoor op hun eigen platform vaak enkele tien­dui­zenden leve­ran­ciers aangemeld en worden via het cloud platform gelij­ke­lijk geïn­for­meerd en beheerd. Alleen al op het Nétive VMS platform worden er in Nederland jaarlijks meer dan 1 miljard Euro aan arbeids­uren verwerkt.

Social Sourcing

Met derge­lijke state-of-the-art cloud platforms kan een optimale combi­natie van multi-sourcing en micro-sourcing tot stand komen. En daarmee kan een orga­ni­satie een wendbare social sourcing strategie hanteren, die iteratief blijven actu­a­li­seren, conjunc­tuur­golven opvangen en tijdig inspelen op de dyna­mi­sche markt.

Kleine en grote orga­ni­sa­ties in Nederland, zoals Alliander, Stedin, Royal Haskoning, DHV, ABN AMRO, Neder­landse Spoor­wegen, Tata Steel, Equens, Imtech, Haven­be­drijf Rotterdam, ProRail, verschil­lende gemeentes, maar ook inmiddels diverse Rijks­over­heids­in­stel­lingen beschouwen het beheren en het contact houden met free­lan­cers voor de lange termijn van onschat­bare waarde door de kennis die een free­lancer in de jaren heeft opgebouwd. Die is minstens even belang­rijk als de kennis van een vaste mede­werker, aangezien een free­lancer vaak meer ervaring opdoet bij meerdere opdracht­ge­vers en dus in meerdere keukens kan kijken. Het is dan ook de moeite waard voor elke orga­ni­satie om gestruc­tu­reerd contact te hebben en houden met deze belang­rijke bron van kennis. Sourcing wordt dus social, met een enorme hoeveel­heid kansen voor orga­ni­sa­ties om samen­werken voor iedereen aange­namer en effec­tiever te maken.

Wie kijkt er in mijn keuken?

Natuur­lijk zijn er ook risico’s. Samen­werken, flexi­bi­li­teit en onder­nemen leveren dat altijd op, zowel in de fysieke als de digitale wereld.

De vele nieuwe moge­lijk­heden en het feit dat een orga­ni­satie bedrijfs­in­for­matie en processen outsourcen door middel van cloud computing, leidt ertoe dat een orga­ni­satie tot voor kort ogen­schijn­lijk weinig acute onder­werpen ineens gaat hero­ver­wegen. Men gaat opnieuw en anders naar voorheen vanzelf­spre­kende zaken kijken. Zo wil je weten wie er toegang heeft tot jouw deel van de keuken, wie wat kan zien en kan gebruiken. Wie is precies mijn leve­ran­cier, en hoe heeft hij zijn bedrijfs­pro­cessen en risi­co­ma­na­ge­ment ingericht? En is een elek­tro­ni­sche hand­te­ke­ning gezet op een mobile device wel rechtsgeldig?

De meeste onder­werpen over risico-assess­ment en mana­ge­ment zijn te groeperen in de nu volgende punten:

1) Privacy

Privacy wordt in Nederland geregeld door met name de Grondwet en Wet Bescher­ming Persoons­ge­ge­vens De laatste is gebaseerd op Europese privacy richt­lijnen. Nu veel Cloud leve­ran­ciers uit de VS komen, hebben diverse van hen een zoge­naamde Safe Harbor Statement: een door hen afgelegde verkla­ring dat zij aan de Europese privacy richt­lijnen voldoen.

2) Data security

Een aandachts­punt dat voor verdere cloud-adoptie hoog op de agenda staat. Gege­vens­ver­lies en misbruik van gegevens zijn grote issues, en encryptie is een van de oplossingen.

3) Data toegang en controle

Er is veel te doen over de Patriot Act. De Ameri­kaanse overheid heeft in bepaalde gevallen toegang tot data, ook in Europa, maar per saldo pas na rech­te­lijke toetsing. Wat vaak niet beseft wordt, is dat Europese overheden, waaronder Nederland, altijd al zowel zelf, als onderling (analoge en digitale) gegevens konden en kunnen vorderen, en per saldo veel makke­lijker dan onder de Patriot Act.

4) Datapor­ta­bi­li­teit & transitie 

Vanzelf­spre­kend moet een orga­ni­satie weten of, wanneer en voor wie data beschik­baar is. Wat gebeurt er bij cala­mi­teiten, afscheid van een leve­ran­cier, of fail­lis­se­ment? Back-up, uitwijk, migratie en Escrow rege­lingen moeten nog steeds bij iedereen op de agenda staan.

Ken uw leverancier!

Om de boven­staande punten met de aanbie­ders van de keuken en de dagverse producten goed te kunnen regelen en onder­vangen, is het van groot belang de leve­ran­ciers goed te leren kennen. Hoe gaat die om met toegangs­ver­zoeken? Waar staan de data­centra? Waar is de leve­ran­cier gevestigd? Ook De Neder­land­sche Bank kijkt op die manier naar de Cloud leve­ran­ciers. Inmiddels zijn Sales​force​.com, Microsoft (Azure en 365) en onlangs ook Amazon​.com door­ge­licht door de Neder­landse Bank en goed­ge­keurd. Met hen is een ‘right to examine’ over­een­ge­komen; dit recht geeft De Neder­land­sche Bank als toezicht­houder de moge­lijk­heid om onder­zoeken uit te voeren bij de Cloud leveranciers.

Gren­ze­loze mogelijkheden

Net zoals het bereiden van een gerecht zijn er op het gebied van cloud computing vele smaken en moge­lijk­heden. Dat zien we in de cloud keuken steeds meer terug. Gartner verwacht de komende jaren een groei in enter­prise cloud computing van circa 20% per jaar, dit ondanks de wereld­wijde econo­mi­sche onzekerheden.

Onder meer cloud­based markt­plaatsen en MSP’s in HRM zoals hierboven beschreven dragen bij aan die groei, maar andere bedrijfs­on­der­delen en bedrijfs­pro­cessen zullen natuur­lijk niet achter­blijven. De verwach­ting is dat een verdere conver­gentie van cloud, social, procure­ment, produc­tized services en een flexibele schil de weg verder vrijmaakt voor nog meer inter­ac­ti­vi­teit, crea­ti­vi­teit, produc­ti­vi­teit en toege­voegde waarde.

Hoog tijd dus om een blanco vel papier te pakken, en je als orga­ni­satie opnieuw uit te vinden. De kansen en moge­lijk­heden in de keuken zijn grenzeloos.

-Auteur: Arthur van der Wees
‑Vlaamse Vertaling: Peter Witsenburg

Pin It on Pinterest

Share This