In een tijd waar Cloud-geba­seerde producten en diensten expo­nen­tieel groeien, is het meer en meer een uitdaging voor veel bedrijven om de diverse moge­lijk­heden te begrijpen en de juiste daaruit te kiezen.
Het concept van de Cloud is een hele uitdaging voor veel bedrijven. Het modewoord Cloud is schijn­baar alom­te­gen­woordig, maar het begrijpen van de opties die er beschik­baar zijn, en het scheiden van de hype met de werke­lijk­heid zijn behoor­lijke taken waar de meeste IT-beheer­ders eenvou­digweg geen tijd meer voor hebben. De behoefte aan Cloud-diensten die de klanten kunnen bedienen, en om de klanten in staat te stellen de vele soorten van de keuzes in de Cloud te begrijpen heeft aanlei­ding gegeven tot een nieuw type van business, namelijk de Cloud makelaars.
Die Cloud makelaar moet dan wel meer kunnen bieden dan een gecon­so­li­deerde app-store of een cloud services warenhuis. Er zijn inderdaad ook appli­ca­ties zoals AppDirect en Apptix die de Cloud-diensten van diverse leve­ran­ciers opsommen, en een one-stop-shop ervaring bieden waardoor het gemak­ke­lijker voor bedrijven wordt om te zoeken naar die Cloud oplos­singen die zij denken nodig te hebben.

Maar deze diensten zijn echter niet all-inclusive. Denk hierbij aan aanbie­ders zoals Netflix. Netflix is ​​een geweldige service, en biedt een one-stop-shopping ervaring tot een uitge­breide selectie van films en tv-shows. Maar er zijn nog tal van films en tv-programma’s die u niet zult vinden op Netflix, omdat Netflix slechts een deel van alle films en tv-programma’s laat zien waarvoor zij de rechten hebben verworven om te mogen verdelen.

Voor IT bedrijven kan de Cloud makelaar een kans bieden om toege­voegde waarde te bieden aan hun eind­klanten. Bijvoor­beeld, zowel AppDirect en Apptix bieden een white-label portaal voor managed service providers die hen in staat stellen om hun eigen Cloud markt­plaats aan te bieden als extra dienst.

Een echte makelaar

Deze gecon­so­li­deerde Cloud markt­plaats is weliswaar een mooi concept, maar zou nog meer waard kunnen zijn als de cloud makelaar verge­lijk­baar zou zijn met een echte makelaar zoals in verze­ke­ringen en Immobiliën.
Een cloud makelaar kan een IT-profes­si­onal namelijk deskun­dige bege­lei­ding bieden om klanten te helpen iden­ti­fi­ceren en om mee te helpen de juiste keuze te maken voor de diverse Cloud-diensten die zij kunnen aanbieden.

imageDe meeste consu­menten begrijpen niet altijd de finan­ciële kneepjes van de beurs, zodat ze vertrouwen op een effec­ten­ma­ke­laar voor deskun­dige bege­lei­ding. De meeste mensen beschikken over het algemeen ook niet over de kennis of juiste middelen om een nieuw huis te kopen of om hun bestaande huis te verkopen, dus gaan ze ten rade bij een makelaar om hen verder te helpen.

Het is zinvol om een ​​soort­ge­lijke strategie voor Cloud aanbie­dingen te gebruiken. De Cloud makelaar zou dan de tussen­per­soon kunnen zijn om de onder­han­de­lingen met de diverse Cloud aanbie­ders in goede banen te leiden.
De functie van de Cloud makelaar zou kunnen zijn om te onder­zoeken en te begrijpen wat de cloud service providers aan te bieden hebben en hoe zij werken, wat hun diensten kosten, de eventuele voor en nadelen opsommen om daarna deze opgedane kennis met bedrijven te delen. De Cloud makelaar zou ook de tijd moeten nemen om het bedrijf van de klant te begrijpen om daarna te kunnen bekijken welke Cloud aanbie­dingen het beste passen in hun orga­ni­satie en wat de beste inves­te­ring kan zijn voor langere termijn.

-Auteur: Tony Bradley
‑Vertaling: Peter Witsenburg

Pin It on Pinterest

Share This