Cloud oplos­singen schieten als padden­stoelen uit de grond. Soms super handig en nuttig, soms ook wat minder nuttig. Al valt dat niet altijd aan de hand van een omschrij­ving, YouTube filmpje of proef­pe­riode te beoor­delen. Daarnaast komen er ook meer leve­ran­ciers die hun oplos­singen ineens als zijnde “cloud” aanbieden, terwijl dat lang niet altijd zo is. Want om een cloud propo­sitie neer te kunnen zetten, dienen de oplos­singen in ieder geval te voldoen aan een aantal basis voor­waarden. Niet iedere klant weet dat en niet iedere leve­ran­cier is zich daarvan bewust. Misschien is het tijd voor de cloud makelaar.

Gartner heeft de opkomst van de cloud makelaar al in 2010 aange­geven in haar cloud hype cycle en maakt inmiddels ook al onder­scheid in de volgende varianten die daarvan kunnen opdoemen binnen nu en 5 jaar:

1. Service Intermediation

In dit model is de cloud makelaar actief betrokken bij het verbe­teren van bepaalde elementen van de geleverde services en levert deze ook actief een bijdrage aan de waar­de­ver­meer­de­ring van de cloud oplos­singen aan de eind­ge­brui­kers en aan de leve­ran­ciers van de cloud oplos­singen. Dit kan bestaan uit het managen van de toegang tot cloud appli­ca­ties of cloud mana­ge­ment rappor­tages of bijvoor­beeld Identity Mana­ge­ment. Met name deze laatste is in het kader van de huidige vertrouwen en veilig­heids­kwes­ties een zeer welkom.

2. Service Aggregation

Een, naar mijn mening, bijzonder belang­rijke cloud makelaar. Deze inte­greert meerdere services in één nieuwe oplossing, of beperkt het aantal services om de complexi­teit te kunnen beheersen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan data-inte­gratie waarbij gegevens slechts eenmaal opge­slagen hoeven te worden en tussen de appli­ca­ties uitge­wis­seld worden. Ook zorgt deze makelaar ervoor dat gegevens veilig tussen meerdere providers getrans­por­teerd kunnen worden. Deze makelaar is met name thuis in het gebied van “Big Data” en is vooral technisch geori­ën­teerd. Op dit gebied zal de PaaS leve­ran­cier zich met name thuis voelen.

3. Service Arbitrage

In dit laatste model wordt met name naar Service Aggre­ga­tion gekeken met als verschil dat hier de services niet vooraf vast staan. De cloud makelaar krijgt van de klant de opdracht om services met elkaar te verge­lijken en de juiste te adviseren om die te koppelen. Deze makelaar zal dus perfect op de hoogte moeten zijn van de cloud oplos­singen die in de diverse verticals worden aange­boden in de markt en dient ook inhou­de­lijk op de hoogte te zijn van de services. Men kan hierbij een verge­lij­kings­on­der­zoek betrekken, als dat er al zou zijn, op cloud appli­ca­ties. Met al die groeiende cloud oplos­singen is dat momenteel echter nog een pittige uitdaging die zeker invulling behoeft.

Onaf­han­ke­lijk­heid

Met de jonge cloud markt, zo veel onze­ker­heden en toch nog steeds vaak onjuiste of onvol­le­dige infor­matie vanuit de markt, zal de cloud makelaar een welkome schakel vormen tussen leve­ran­cier en klant, waarbij deze makelaar uiteraard onaf­han­ke­lijk dient te zijn. Zover is het echter nog niet. De cloud makelaar zal zijn intrede doen, maar voor het zover is, zal eerst de markt de volwas­sen­heids­slag dienen te maken en de huidige cloud remmingen moeten wegnemen.

-Auteur: Maurice van der Woude

Pin It on Pinterest

Share This