Bij Cloud Computing hebben we het vaak over ‘de’ eind­ge­brui­kers. Maar over welke eind­ge­bruiker gaat het eigenlijk? Zijn de behoeftes en ideeën van die verschil­lende groepen eind­ge­brui­kers wel gelijk aan elkaar? Genieten ze dezelfde rechten of zitten ook daarin nog verschillen? Als voor een dienst getekend wordt, kan de ”cloud” niet ”zien” met wat voor type gebruiker het te maken heeft.

Grofweg zijn cloud gebrui­kers op te delen in twee hoofd­ca­te­go­rieën; De consument en de zakelijke gebruiker. En alhoewel beide groepen vaak gebruik kunnen maken van dezelfde cloud oplos­singen zijn de geboden func­ti­o­na­li­teiten en gebruiks­rechten vaak verschil­lend. Ook de industrie heeft dit onderkend en maakt verschil tussen de zakelijke gebruiker en de consument.

Als een consument gebruik wil maken van een Cloud oplossing wordt deze vaak gecon­fron­teerd met een algemene gebruiks­over­een­komst. In het beste geval bestaat deze uit een aantal pagina’s waarop de rechten en plichten van ‘de’ eind­ge­bruiker staan vermeld. In het slechtste geval krijgt deze eind­ge­bruiker een document van 45+ pagina’s voor­ge­scho­teld en na het door­scrollen kan men op [OK] klikken om aan te geven dat men de over­een­komst gelezen heeft en ermee accoord gaat. In verreweg de meeste gevallen leest men de over­een­komst niet in zijn geheel door en klikt op [OK] om door te kunnen gaan en de gewenste func­ti­o­na­li­teit te kunnen gebruiken. De rechten van eindgebruikers/consumenten worden vaak ook vanuit over­heids­wege beschermd maar deze zijn niet uniform per land of geogra­fisch gebied. Een eind­ge­bruiker in Engeland bijvoor­beeld heeft andere rechten dan een eind­ge­bruiker in Nederland. De over­een­kom­sten worden vaak opgesteld met de regel­ge­ving van het land van herkomst van de dienst. Dit maakt dat gebruiks­over­een­kom­sten voor de consument nagenoeg onlees­baar worden. Niet zozeer vanwege de complexi­teit van de dienst, maar vanwege de benodigde unifor­mi­teit van de over­een­komst in alle landen waar men de dienst kan afnemen. Het is niet zo dat iedere leve­ran­cier per land een aparte over­een­komst opstelt.

Voor de zakelijke gebruiker liggen de zaken vaak anders. Hier wordt de dienst afgenomen voor een complete groep van eind­ge­brui­kers en zijn de rechten geregeld via een over­koe­pe­lende over­een­komst vanuit het bedrijf naar de zakelijke eind­ge­bruiker. Deze over­koe­pe­lende over­een­komst wordt uitge­breid met een Service Level Over­een­komst en de zakelijke eind­ge­bruiker hoeft de dienst alleen nog maar aan of uit te (laten) zetten. Omdat over­koe­pe­lende over­een­kom­sten voor elk bedrijf apart kunnen worden afge­sloten, is het bedrijf in bepaalde mate in staat om het contract toe te spitsen op de behoeftes van het bedrijf zelf. Dat de zakelijke eind­ge­bruiker de dienst ook privé kan benutten, is daarbij een extra voordeel.

Uiteraard zijn er ook gebrui­kers­be­hoeftes die niet door middel van een bedrijfs­over­een­komst afge­sloten kunnen worden maar wel door de twee groepen gebruikt worden. Een voorbeeld daarvan zijn sociale media. Hier vervaagt het begrip zakelijke eind­ge­bruiker en consument. Alhoewel de consument op een andere manier omgaat met deze sociale media dan de zakelijke gebruiker zijn de gebrui­kers­over­een­kom­sten wel hetzelfde. Tenzij het bedrijf nadruk­ke­lijk verzoekt om een speciale ruimte, gelden weer andere voor­waarden en condities. Daar moet dan wel (meer) voor betaald worden.

Overheden maken een duidelijk onder­scheid tussen consu­menten als eind­ge­brui­kers en de zakelijke eind­ge­bruiker waarbij de rechten van de consument eind­ge­brui­kers nadruk­ke­lijk beschermd worden. Voor de zakelijke eind­ge­bruiker wordt vaak geleund op het feit dat de (cloud) industrie door middel van contracten en service level agree­ments de rechten van de eind­ge­brui­kers­or­ga­ni­sa­ties regelt.

Waar echter gebruik van zakelijk naar prive overloopt of andersom, kan men lastig de rechten vast­stellen en moet men (toch weer) vaak terug­vallen op de algemene gebrui­kers­voor­waarden. De cloud is blind hiervoor, juristen buigen zich over deze materie en voor­alsnog is hiervoor niet zo snel een oplossing voorhanden.

- Auteur: Maurice van der Woude – Personal Consult

Pin It on Pinterest

Share This