Cloud computing neemt sterk toe de laatste jaren en is nog lang niet aan een hoog­te­punt. Het systeem is grens­ver­leg­gend in de verdere ontwik­ke­ling van internet- en compu­ter­tech­no­logie. Elk bedrijf, of dat nu gespe­ci­a­li­seerd is in ICT of niet, kan er econo­misch zijn voordeel uit halen. Onder meer door een server of een reeks servers te delen met andere bedrijven. Met andere woorden door enkel te betalen voor data­stromen en niet meer voor een volledige infra­struc­tuur. De kosten daarvan worden immers gedeeld door de bedrijven die er gebruik van maken.

Maar wat is cloud computing nu juist en wat betekent het? We vragen het aan Peter Witsen­burg van Belgium Cloud. “In principe kan je zeggen dat als een IT-dienst op het internet wordt aange­boden je het al kan hebben over cloud computing”, zegt Witsen­burg. “Bij sommige aanbie­ders wordt één enkele pc met virtu­a­li­satie software ‘The cloud’ genoemd. Andere aanbie­ders hebben volledig redun­dante (een apparaat met meerdere onder­delen zodat het geheel blijft func­ti­o­neren als één van die onder­delen uitvalt) omge­vingen gescheiden over minstens twee geogra­fisch gescheiden locaties. Ik geef toe dat het voor de onder­nemer er niet gemak­ke­lijker op wordt om keuzes te maken en de verschillen helder te krijgen tussen deze oplos­singen. In beide gevallen gaat het immers over ‘The cloud’.” De meest gekende voor­beelden van cloud-diensten zijn die van onder meer Google, Amazon en Yahoo. Maar ook andere zoek­ma­chines, netwerk­be­heer­ders  en IT-bedrijven bieden online programma’s. In het geval van Google, Yahoo en Amazon gaat het veelal om uiterst goedkope of zelfs gratis basisprogramma’s. Maar ook andere software al dan niet op maat kunnen via cloud computing worden aangeboden.

Cloud computing moet je zien als middel en niet als doel”

Voor onder­ne­mers, en in het bijzonder voor degenen die niet actief zijn in de ICT sector, is het belang­rijk dat ze cloud computing als middel zien en niet als doel”, gaat Witsen­burg verder. “In principe moet je geval per geval bekijken om voor elk een juiste oplossing uit te kunnen werken. Je moet je de vraag stellen of het wel verstandig is om te werken met dedicated servers, virtuele servers uit de cloud of wel om een eigen cloud te bouwen.” Het gebeurt wel eens dat server­vir­tu­a­li­satie verward wordt met cloud computing. “Maar dat is onterecht”, gaat Witsen­burg verder. “Server­vir­tu­a­li­satie maakt er wel vaak deel van uit. Wanneer één server wordt gebruikt om meerdere virtuele servers te laten draaien dan is dat nog geen cloud computing. Als die server uitvalt dan betekent dit dat de virtuele servers ook zullen uitvallen. Stel dat je het geheugen wil uitbreiden van de centrale server dan moet die server eerst uitge­scha­keld worden. Tot dat die weer wordt inge­scha­keld liggen ook de virtuele servers lam. Bij het merendeel van cloud­op­los­singen is dat niet het geval. De appli­ca­ties of IT services staan los van de hardware. Als je bij cloud computing een server wil upgraden dan heeft dat geen gevolgen voor de appli­ca­ties die er op draaien.”

In wezen kan je met cloud computing zover gaan als je maar wil. Er zijn geen grenzen.”

Cloud-diensten kunnen zeer ruim maar ook in een beperkte vorm worden aange­boden. Veel hangt af van vraag van de onder­ne­ming en het aanbod van de cloud-provider. “Onder­ne­mers kunnen virtuele server­ca­pa­ci­teit huren. De cloud provider draagt in dat geval zorg voor het beheer van de cloud infra­struc­tuur en de beheerder zorgt voor het OS en het beheer daar van. “In wezen kan je zover gaan als je maar wil. Er zijn geen grenzen”, gaat Witsen­burg verder. “De cloud-provider kan zich ook bekom­meren om het volledige beheer van de infra­struc­tuur en het instal­leren van het OS. Dat is voor heel wat bedrijven – vooral degenen die niet actief zijn in de ICT sector – de beste oplossing. Op die manier kunnen ze zich bezig houden met hun core business. Zeg maar met het gene waarvoor ze in eerste instantie zijn opgericht.”

Saas, Paas en Iaas

Er zijn drie basis­mo­dellen bij cloud computing. Namelijk de cloud­ap­pli­ca­ties ‘software as a service’ (SaaS), de cloud platforms ‘platform as a service’ (PaaS) en de cloud infra­struc­tuur ‘infra­struc­ture as a service’ (IaaS). Bij SaaS staan de soft­w­are­ap­pli­ca­ties volledig onder controle van de dienst­ver­lener. De gebruiker kan in dat geval de software wel gebruiken maar er geen veran­de­ring aan uitvoeren. Bij PaaS zijn er extra diensten boven op de diensten van SaaS. In dit geval wordt de infra­struc­tuur beheerd door de dienst­ver­lener en kan de gebruiker zorgen voor het ontwik­kelen van de soft­w­are­ap­pli­ca­ties. Een keuze die vooral door onder­ne­mingen gemaakt wordt die thuis zijn in de IT-sector. Bij IaaS is ook een voor­kennis nood­za­ke­lijk. De gebruiker heeft in dat geval het beheer van netwerken, servers en ruimte voor geheugen in eigen handen.

publiek versus privaat cloud

En dan is er nog de keuze tussen een ‘public cloud’ en ‘private cloud’. In het eerste geval krijgt de onein­dig­heid van cloud computing nog het meeste vorm. Deze infor­matie zal ook niet gehinderd worden door hoge pieken in het infor­ma­tie­trans­port. Ze worden immers opge­vangen in één van de vele public clouds. Met private cloud ligt het zwaar­te­punt vooral op veilig­heid en betrouw­baar­heid. De infor­matie wordt verwerkt door dedicated virtuele servers en beschermd door een dedicated firewall. De meeste onder­ne­mingen opteren voor het laatste. Onder meer omdat de kans op misbruik van infor­matie veel kleiner is en de bedrijven voor het verlies er van ook niet aanspra­ke­lijk kunnen worden gesteld.

Voordelen

Tot een veelvoud van de kosten besparen ?

In ieder geval zijn er voldoende redenen voor een onder­ne­ming om te kiezen voor cloud oplos­singen. In de eerste plaats is er de kosten­be­spa­ring. Enkele reken­voor­beelden leren ons dat de onder­nemer die voor cloud kiest tot een veelvoud van de infra­struc­tuur­kosten kan besparen. Voor de verwer­king en onderhoud van het systeem nog eens zo’n 25 procent. Vooral als beginnend bedrijf kan dat wel tellen. En dan is er nog de ener­gie­winst. Door data­centra te delen deel je ook de ener­gie­kost ervan.

Onder­ne­ming blijft van waar dan ook raadpleegbaar

De opslag­ruimte is quasi onbeperkt en de reken­snel­heid is veel groter. Het rekenwerk laten doen door één computer of door meerdere in het netwerk is het meervoud van dat aantal computers in tijds­winst. Afhan­ke­lijk van de nood kunnen online auto­ma­tisch servers worden toege­voegd. En ook dat is quasi onbeperkt. De onder­ne­ming betaalt in principe alleen maar voor de data­stromen. De flexi­bi­li­teit is dus enorm. Je onder­ne­ming blijft waar dan ook ter wereld raad­pleeg­baar. Een werknemer die over een laptop beschikt en op het internet aange­sloten is, kan ook toegang krijgen tot de bedrijfsapplicaties.

Veilig

Stel nog dat een server­ruimte in uw bedrijf door brand of explosie, of om welke reden dan ook, vernield wordt dan blijft uw data veilig!. Die wordt immers op verschil­lende servers of server­parken bewaard. In wezen merkt de gebruiker er zelfs niets van dat zo’n server park uitvalt. Grote zoek­ma­chines beschikken over honderden van derge­lijke parken die de infor­ma­tie­stroom naar elkaar door­spelen. Het kan ook dat je laptop of pc het begeeft. Dan hoef je met een andere of herstelde pc gewoon maar terug in te loggen en beschik je weer over je eigen data. Die data is trouwens alleen toegan­ke­lijk voor bevoegden. Zeg maar voor degenen die over de juiste gebrui­kers­naam en wacht­woord beschikt. Omdat softwareprogramma’s van op afstand worden aange­boden door erkende verdelers is de kans op werken met illegale software zeer klein.

Nadelen

En dan zijn er ook nog de nadelen. Niet alle cloud-leve­ran­ciers bieden contracten aan met een garantie voor het behoud van alle gegevens. Met andere woorden de leve­ran­cier kan in dit geval niet aanspra­ke­lijk worden gesteld bij verlies of misbruik van data. Het is ook niet ondenk­baar, en het zou ook niet de eerste maal zijn, dat hackers zich een toegang verschaffen tot het systeem. Volledig feilloos is het dus niet.

Juridisch

Ook op juridisch vlak is het systeem niet helemaal water­dicht. Zo mogen wettelijk gezien gegevens van Europese banken niet opge­slagen worden in een zone buiten Europa. Nochtans is het verspreiden van data net één van de belang­rijkste krachten van cloud computing. Ook is er een Europese regel­ge­ving die zegt dat bedrijven zelf verant­woor­de­lijk zijn voor het bewaren van gegevens van mede­wer­kers en klanten. Met andere woorden dat die veilig moeten worden opge­slagen. Als die toch uitlekken – een kans die volgens cloud-providers uiterst miniem is – kan het bedrijf zelf aanspra­ke­lijk worden gesteld. Bij cloud-diensten heb je geen controle over de opslag van data en nog minder over de locatie er van. Inmiddels zijn er wel aanbie­ders van cloud-diensten die de garantie geven dat de opge­slagen data Europa niet verlaat. Rekening houdend met de Belgische wetgeving zijn er zelfs diensten die garan­deren dat alle info enkel in Belgische data­cen­ters worden verwerkt en opgeslagen.

Amerika

Onder­ne­mers die strak houden aan de geheim­hou­ding van hun infor­matie, kiezen ook best niet voor Ameri­kaanse cloud-providers. Die zijn immers onder­hevig aan de Ameri­kaanse wetgeving. (Patriot Act) In een nieuwe clausule van de wet die gericht is op het bestrijden van terro­risme staat dat bedrijven verplicht zijn toegang te verlenen tot hun infra­struc­tuur, als hun dat gevraagd wordt, en dus ook tot hun servers en netwerken.

Kosten

We zeiden het al. Cloud computing kan behoor­lijk kosten­be­spa­rend zijn. Helemaal gratis is het niet. Daarom is het belang­rijk dat je best op voorhand goede afspraken maakt met je provider voor wat betreft de kosten voor tech­ni­sche onder­steu­ning en op maat gemaakte cloud-diensten.

Snelheid

Zoals dat ook bij alle compu­ter­toe­pas­singen geldt is het ook bij cloud computing waar dat verwer­kings­snel­heid bepaald wordt door het traagste onderdeel. Met andere woorden dat de soft­wa­re­snel­heid veelal afhan­ke­lijk is van de inter­net­ver­bin­ding. Meer nog dan van je computer zelf.

Beschik­baar­heid

Net zoals internet zijn ook cloud diensten zo goed als permanent toegan­ke­lijk. Al kan die toegan­ke­lijk­heid niet voor de volle honderd procent gega­ran­deerd worden. Onlangs nog kampte Amazon met een dagen­lange storing in één van haar cloud­dien­sten. Een ramp voor bedrijven die op dat ogenblik afhan­ke­lijk zijn van toepas­singen die via diezelfde diensten draaien. Amazon hanteert goedkope tarieven maar geeft geen garanties over de uptime. Toch is die garantie voor heel wat bedrijven van zeer groot belang. Daarom is het ook raadzaam om in zee te gaan met cloud providers die deze garantie wel kunnen bieden. Een andere moge­lijk­heid is werken met meerdere cloud providers zodat je een gespreid risico hebt.

Cloud computing bestaat al ruim 35 jaar

Het mag dan wel new en hot klinken maar cloud computing bestaat al zo’n 35 jaar. Toen al werd gewerkt met terminals die in een netwerk verbonden waren met main­frames. De gewone gebruiker had destijds het raden welke mainframe zijn programma uitvoerde en waar zijn data werd opge­slagen. In 1997 kreeg cloud computing meer vorm in een definitie van de uit India afkom­stige professor Ramnath Chellappa. Hij defi­ni­eert cloud computing als een ICT systeem met econo­mi­sche limieten veeleer als systeem met tech­ni­sche limieten.

Cloud computing is een verza­mel­naam van een evolutie die al een tijdje gaande is”

In de daar­op­vol­gende jaren kreeg het begrip software as a service (SaaS) meer vorm in de bedrijfs­we­reld. De tech­no­lo­gieën van zoek­ma­chines zoals Google en Yahoo werden gebruikt als basis. Microsoft breidde haar software uit met extra services via internet en cloud computing raakt nog meer in een stroom­ver­snel­ling. Ook Apple gaf zichtbaar vorm aan cloud computing met  Mobile Me en als opvolger daarvan iCloud. IT-facul­teiten van verschil­lende univer­si­teiten verrichtten onderzoek naar het virtu­a­li­seren van de server omgeving bij cloud computing. En daarin spelen bedrijven zoals VMware, Microsoft, Citrix en Apple een belang­rijke rol. “Je kan gerust zeggen dat cloud computing een verza­mel­naam is van een evolutie die al een tijdje bestaat”, zegt Peter Witsen­burg. “Namelijk centraal aange­boden IT-diensten via het internet. Mensen vinden het vanzelf­spre­kend alles via internet te doen. Er heerst een zekere ‘altijd online’ menta­li­teit of dat nu in de vorm van tele­werken of twitteren is. De diensten binnen de verza­mel­naam cloud bieden juist die middelen om dit te faci­li­teren. En deze middelen nemen almaar toe zodat de geleverde service bij cloud computing en veilig­heids­ga­ran­ties steeds beter worden.”

Bron: Made in Limburg Magazine || April 2012  || Auteur Chris Nelis

Pin It on Pinterest

Share This