In de oude dagen van het internet schreef Maurice de Hond het Boek ”Dankzij de snelheid van het licht”. Dit boek legde de verschillen bloot tussen de zoge­naamde digi­ken­ners en de zoge­naamde digibeten. Digibeten werden omschreven als mensen die geen affi­ni­teit met computers hadden en daardoor een achter­stand opliepen ten opzichte van de opkomende generatie, die het gebruik van computers met de paplepel kregen ingegoten. Die verschillen lijken alleen maar groter te worden met meer, veel­vul­diger en in sommige gevallen zelfs onzorg­vul­diger gebruik van Cloud Computing.

 

De nieuwe generatie, vaak aangeduid als ”generatie Z”, heeft meer met het huidige infor­matie tijdperk, het zijn de sociale exhi­bi­ti­o­nisten van de nieuwe maat­schappij die nagenoeg alles in hun leven delen met hun digitale vrienden. Aan de andere kant bevinden zich de privacy junkies van generatie X die niet zoveel ophebben met “15 minutes of fame”. Waar de nieuwe generatie de laatste modellen van mobiele telefoons enorm belang­rijk vindt, zal de oude generatie daarover de schouders ophalen omdat men ”alleen maar hoeft te bellen”. Ouderen vinden hun privacy bijzonder belang­rijk, jongeren zullen dat minder belang­rijk vinden omdat ze, juist door hun eigen privacy beter te beschermen, ook minder actief kunnen zijn op sociale media.

Van beide kampen kan men wat vinden, het is kenmer­kend voor de huidige maat­schap­pe­lijke deling. Een mooi voorbeeld dat ik vaak aanhaal is de vind­baar­heid van mensen. De huidige veertiger is in veel gevallen (70 – 80%) lastig om te traceren via het internet om de eenvou­dige reden dat ze misschien wel een account hebben op één van de vele sociale media, maar deze niet actief gebruiken. De nieuwe generatie in de leef­tijds­ca­ta­gorie van 15 tot 25 jaar is over het algemeen zeer actief op sociale media en daardoor veel eenvou­diger te vinden. Het veroor­delen van sociale media als zouden zij de mense­lijke contacten niet bevor­deren, zou men op basis van het boven­staande kunnen bestrijden, juist doordat mensen elkaar eenvou­diger kunnen vinden, is er ook meer moge­lijk­heid voor mense­lijke contacten.

Hier zou je zelfs kunnen spreken van een omkeer­bare 80 – 20 regel; Van de huidige generatie is 80% niet actief met sociale media, van de nieuwe generatie is dat 20%, of zelfs nog minder. Feit is ook dat jongeren minder van de techniek achter de func­ti­o­na­li­teiten begrijpen, waardoor juist de eigen privacy meer onder druk komt te staan. Daarnaast werden voorheen bepaalde concepten diep uitge­dacht, terwijl de huidige concepten veel meer gericht zijn op vluchtig scannen, de boodschap vertalen en daaruit conclu­sies trekken.

En juist dat veroor­zaakt de generatiekloof

De nieuwe manager zal andere ideeën hebben over hoe een bedrijf de toekomst in moet, hoe men effectief gebruik kan maken van sociale media om commu­ni­ties op te bouwen die het bedrijf meer bekend­heid moeten geven. Noem het de ”15 minutes of fame for companies”, waarbij de kracht niet alleen in herhalen zit, maar ook in het aantal ”likes”, volgers of reacties die men krijgt op de sociale media. Ook zal het een verschil zijn hoe de website bouwers nieuwe websites moeten bouwen die meer gericht zijn op het afgeven van infor­matie, die in minder dan 5 minuten begrepen en verwerkt kan worden of totaal afgestemd wordt op het surf­ge­drag van de bezoeker. In Japan is men al bezig met expe­ri­menten om via twitter te solli­ci­teren. Hoe beschrijf je jezelf en je capa­ci­teiten in maximaal 140 karakters? De nieuwe generatie zal daar minder moeite mee hebben dan de huidige, alleen al vanwege het kunnen beschrijven van de opge­bouwde ervaring.

De uitdaging zal waar­schijn­lijk liggen in een gezonde mix van de beide bele­vings­we­relden en de capa­ci­teit om hierin een modus te vinden die voor zowel de ene als de andere partij begrip op kan wekken.

De definitie van een gene­ra­tie­kloof wordt omschreven als ”het verschil in opvat­tingen en levens­wijzen tussen verschil­lende gene­ra­ties van mensen”. Cloud computing vergroot die kloof momenteel. Als u mij vraagt hoe die te over­bruggen, moet ik het antwoord schuldig blijven, maar ik sta open voor iedere suggestie.

- Auteur: Maurice van der Woude – Personal Consult

Pin It on Pinterest

Share This