Trends in 2016: Digitale trans­for­matie komt eraan

door 19 december 2015

Het einde van het jaar nadert, dus is het weer tijd voor de welbe­kende tren­dover­zichten. Bekende onder­zoeks­bu­reaus zoals Gartner, Forrester en IDC hebben eerder deze maand al in hun kris­tallen bol gekeken en hun lijstje ingediend. Inte­res­sant is het om al deze onder­zoeken op een hoop te gooien en te kijken naar wat de grootste gemene delers zijn voor het komende jaar.

Bedrijven zijn wel diverse digitale initi­a­tieven gestart, maar zijn nog niet echt digitaal getrans­for­meerd. In 2016 zal de echte digitale trans­for­matie moeten plaatsvinden.

  1. Digitale trans­for­matie (DX) is van door­slag­ge­vend belang

Opvallend is de rol die digitale trans­for­matie speelt in de onder­zoeken van de diverse bureaus. Volgens Forrester heeft slechts 27 procent van de bestaande bedrijven een samen­han­gende digitale strategie die beschrijft hoe een bedrijf toege­voegde waarde voor de klant kan creëren in de digitale economie. Gartner stelt dat 125.000 grote orga­ni­sa­ties nu digitale initi­a­tieven lanceren en dat CEO’s verwachten hun digitale inkomsten te verhogen met meer dan 80 procent in 2020.

IDC verwacht dat het percen­tage van bedrijven dat geavan­ceerde digitale trans­for­matie-initi­a­tieven maakt van 22 procent naar 50 procent zal stijgen in 2020. IDC plaatst hierbij de kant­te­ke­ning dat de afgelopen jaren bedrijven wel diverse digitale initi­a­tieven hebben ontplooid, maar nog niet echt digitaal getrans­for­meerd zijn. In 2016 zal volgens IDC de echte digitale trans­for­matie moeten plaatsvinden.

Het is Digitaal Darwinisme: verander of verdwijn.

Met deze opmerking in het achter­hoofd is het inte­res­sant om te kijken naar wat Peter Lee, corporate vice president van Microsoft Research NExT, onlangs zei. Volgens hem gaan we ‘een nieuwe Gouden Eeuw van tech­no­lo­gi­sche voor­uit­gang’ tegemoet. Hiermee refereert hij naar onderzoek van de Vene­zo­laanse econome Carlota Perez.

In haar boek Tech­no­lo­gical Revo­lu­tions and Financial Capital (2002) beschrijft ze hoe de geschie­denis van de economie geken­merkt wordt door opeen­vol­gende golf­be­we­gingen, die ieder op hun beurt veroor­zaakt worden door de intro­ductie van een nieuwe General Purpose Tech­no­logy (GPT). Dit zijn tech­no­lo­gieën die zo krachtig zijn dat ze het normale verloop van de econo­mi­sche voor­uit­gang onder­breken en versnellen.

Uit het onderzoek van Perez blijkt dat een nieuwe algemeen toepas­bare tech­no­logie een tweetal fasen doorloopt. Aller­eerst moet een tech­no­logie geïn­stal­leerd worden, een infra­struc­tuur creëren, alvorens de tweede fase wordt bereikt: de uitrol fase, waarin tal van nieuwe inno­va­ties op de eerder gere­a­li­seerde infra­struc­tuur gebouwd kunnen worden.

Deze laatste fase noemt ze ook wel de Gouden Eeuw, waarin ideeën, zowel oude als nieuwe, eindeloos gecom­bi­neerd en gere­com­bi­neerd kunnen worden op voorheen onmo­ge­lijke manieren. Dit is de fase waarin disrup­tieve innovatie plaats­vindt en de oude manier van dingen doen compleet overbodig maakt.

Nu hebben we dus het moment bereikt dat ‘alle grote trends hun tipping point hebben bereikt’. Social, Mobile, Analytics en Cloud zijn allen volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar weder­zijds. Gartner noemt deze tech­no­logy stack ook wel de ‘Nexus of Forces.’

Aan deze digitale blok­ken­doos worden nu het Internet of Things (IoT), Arti­fi­cial Intel­li­gence (AI) en Virtual Reality (VR) toege­voegd die de tech­no­lo­gi­sche versnel­ling alleen nog maar groter maken: “Ze versterken elkaar en vormen een perfecte digitale storm die met verwoes­tend effect over het bedrijfs­leven raast.” Bedrijven als Uber, Airbnb zijn slechts de aller­eerste expo­nenten van deze digitale transformatie.

  1. Het Internet of Things (IoT) versnelt de digitale transformatie

Volgens voor­spel­lingen zijn er in 2020 meer dan 1 biljoen (10^12) sensoren verbonden met het internet. Deze sensoren bevinden zich in mensen, dieren en allerlei andere levenloze voor­werpen. Geza­men­lijk vormen ze als het ware een digitaal zenuw­stelsel dat een continue stroom van ruwe data, infor­matie en nieuwe inzichten oplevert.

Het is volgens analisten een markt van IT-oplos­singen die in 2020 zo’n 7,2 biljoen dollar waard is, omdat het de bestaande waar­de­keten volledig op zijn kop zet en de wijze waarop consu­menten met bedrijven inter­ac­teren funda­men­teel verandert.

  1. Arti­fi­cial Intel­li­gence (AI) zorgt voor nieuwe inkomsten uit de digitale transformatiee

In de komende jaren zal de focus van digitale trans­for­matie initi­a­tieven verschuiven van het verza­melen en ontginnen van data naar het creëren van nieuwe modellen en algo­ritmes die het werk verge­mak­ke­lijken en consu­menten via digitale hulpjes zal onder­steunen op allerlei mogelijke manieren zoals het doen van bood­schappen, het regelen van bankzaken, het maken van afspraken, het boeken van reizen, het in de gaten houden van de gezond­heid enzovoort.
Analis­ten­bu­reau Gartner is het meest voor­uit­stre­vend met betrek­king tot de inzet van kunst­ma­tige intel­li­gentie. Recen­te­lijk zei Peter Sonder­gaard, senior vice president en global head of research van Gartner, dat Big Data geen waarde oplevert. In algo­ritmes schuilt de echte waarde:

‘Algorithms define action. […] Algorithms define business. […] Algorithms define the way the world works’

Gartner gaat zelfs zover dat volgens hen het ‘verslimmen’ van allerlei dingen leidt tot compleet nieuwe econo­mi­sche agenten die net zoals bedrijven en consu­menten zelf­standig kunnen meedraaien in onze economie. De digitale trans­for­matie zorgt er zodoende voor dat een nieuw tijdperk aanbreekt waarin compleet nieuwe relaties tussen mensen, bedrijven en machines ontstaan die voorheen niet mogelijk waren.

Conclusie

Voor komend jaar voert digitale trans­for­matie de boventoon. IoT zorgt voor de verdere versprei­ding van de digitale wereld: alles en iedereen wordt gedi­gi­ta­li­seerd. A.I. zorgt voor de uitnut­ting van de digitale trans­for­matie doordat alles en iedereen wordt gevir­tu­a­li­seerd: alles en iedereen krijgt een digitale iden­ti­teit die in bepaalde gevallen ook autonoom kan handelen. Het is zelfs mogelijk om compleet virtuele en autonome enti­teiten in het leven te roepen die geen fysieke repre­sen­tatie hebben.

Eens te meer tonen deze trends aan dat tech­no­logie intel­li­genter, intiemer, persoon­lijker, intu­ï­tiever en meer anti­ci­pe­rend wordt. Tech­no­logie wordt een wezenlijk onderdeel van onze iden­ti­teit. We kunnen niet meer zonder. Tech­no­logie helpt ons uitein­de­lijk meer mens te zijn.

Pin It on Pinterest

Share This