De Belgium Cloud Barometer

door 11 december 2015

Het jaareinde nadert met rasse schreden, en naar goede gewoonte geven we u een overzicht van de Cloud adoptie in Belgische onder­ne­mingen. Waar we in 2014 ons nog de vraag stelde of Cloud zou door­breken, kunnen we nu wel vast­stellen dat dit jaar het gebruik van Cloud in bedrijven algemeen is aanvaard.

Ontwik­ke­lingen in het gebruik van (publieke) Cloud applicaties

Van alle locaties in België en Luxemburg met 50 of meer mede­wer­kers gebruikt 44 procent een of meerdere oplos­singen uit de (publieke) Cloud. Dat komt neer op een groei van 275 procent vanaf 2010. Computer Profile heeft daarbij gekeken naar appli­ca­ties die vanuit de centrale IT-afdeling worden onder­steund en beheerd. Een appli­catie die door de eind­ge­bruiker zelf op zijn laptop of desktop is gezet, zoals bijvoor­beeld een persoon­lijk Dropbox-account, is niet meege­nomen in de percen­tages. (Dit valt onder de noemer Shadow-IT)

Als er wordt gekeken naar alle appli­ca­ties, dan blijkt dat er nog maar 8 procent van alle oplos­singen in de Cloud draait. De reste­rende 92 procent is als volgt opgedeeld:

  • Appli­ca­ties in een data­center van de dienst­ver­lener (hosted/private Cloud = )
  • Appli­ca­ties op een andere locatie binnen de eigen orga­ni­satie (remote = 21%)
  • Appli­ca­ties die on-premise draaien (local = 62%)

Wat vooral inte­res­sant is om hieruit mee te nemen als algemene trend, is het wantrouwen vanuit de IT afdeling ten opzichte van veilig­heid in de Cloud. Maar ook de complexi­teit speelt een grote rol, immers ga er maar eens aan staan om als IT manager al deze verschil­lende appli­ca­ties uit de Cloud in goede banen te leiden. En hoe voorkom je dat bedrijfs­ge­voe­lige data in verkeerde handen beland? Vaak wordt de taak van de IT afdeling zwaar onder­schat door de gebruiker van appli­ca­ties uit de Cloud. Zij hoeven zich immers geen zorgen te maken over wie en wanneer toegang heeft tot welke data, niet? Tja als consument van vooral Publieke cloud diensten zijn we verwend en zelf verslaafd geraakt aan diverse sociale media appli­ca­ties om altijd en overal bereik­baar te zijn en (bijna) alles met elkaar te delen! Maar wil dit dan zeggen dat we deze gewoontes ook moeten meebrengen op de werkvloer?

Cloud per regio

Als we kijken naar de segmen­tatie per regio laat een opmer­ke­lijk verschil zien in het gebruik van cloud­ap­pli­ca­ties binnen België en Luxemburg. Luxemburg heeft veruit de laagste pene­tra­tie­graad in het publieke cloud-gebruik (16%). Een belang­rijke oorzaak hiervoor is wellicht de terug­hou­dend­heid van de finan­ciële sector die sterk verte­gen­woor­digd is in Luxemburg.

Maar nog belang­rijker is misschien wel de Luxem­burgse wetgeving die zegt, dat er geen data mag geplaatst worden buiten de lands­grenzen. Deze regel­ge­ving staat uiteraard haaks op het gebruik maken van de Cloud, waar de grenzen juist wel vervagen.

And the winner is?

Van alle bedrijfs­ves­ti­gingen met minstens 50 mede­wer­kers is Microsoft de meest voor­ko­mende leve­ran­cier als het gaat om appli­ca­ties uit de Cloud. 13 procent gebruikt de Cloud toepas­singen van Microsoft. Dat betreft voor een belang­rijk deel het gebruik van Office 365, in de laatste twee jaar is het gebruik aanzien­lijk toege­nomen. Daarnaast levert Microsoft CRM uit de Cloud en ook het gebruik van Share­Point on-line komt steeds meer voor.

Het merendeel van de overige Leve­ran­ciers, SD Worx, Acerta en Attentia, levert HR-toepas­singen uit de cloud en Sales­force levert een CRM-cloud­op­los­sing die bijzonder vaak wordt gebruikt in de commer­ciële sector, met name bij inter­na­ti­o­naal opere­rende partijen. Tot slot levert Google hun office-appli­catie uit de cloud (Docs/Apps/Drive). Deze laatste werd onder veel pers­be­lang­stel­ling als eerste geïn­tro­du­ceerd in 2012 binnen de overheid dankzij Paul Daneels als CIO van VDAB. Was hij visionair, of was het eerder niet anders kunnen dan met steeds minder budgetten de IT onder­houden binnen een orga­ni­satie zoals VDAB? Wellicht is het een combi­natie van beiden, maar we kunnen wel vast­stellen dat zijn voorbeeld niet massaal is gevolgd en dat het wantrouwen voor Public Cloud diensten groot blijft, gezien het percen­tage van 2,6 procent voor Google.

Omdat Vlaan­deren het hoogst scoort in het gebruik van cloud­ap­pli­ca­ties kennen de meeste leve­ran­ciers in Vlaan­deren de hoogste pene­tratie. Cloud­ap­pli­ca­ties van Microsoft worden bij 14 procent van de Vlaamse bedrijfs­ves­ti­gingen (met 50 of meer werk­ne­mers) aange­troffen. In Wallonië heeft 9 procent van de locaties cloud­toe­pas­singen van Microsoft. SD Worx is een over­we­gend Vlaamse leve­ran­cier. Voor Google en Sales­force geldt dat het gebruik van cloud­ap­pli­ca­ties van deze Public Cloud providers het hoogst is in het Brussels Hoofd­ste­de­lijk Gewest.

Misschien dat we boven­staande evolutie ook toe kunnen schrijven aan het hoge aantal start-ups binnen deze regio‘s? Vaak worden deze bedrijfjes gerund door jongere onder­ne­mers die eigen zijn aan “IT as a service”, om zonder de nodige voor-inves­te­ringen van hardware en software mee te kunnen als nieuwe spelers op de wereld­markt. Deze start-up bedrijven maken immers handig gebruik van de moderne tech­no­lo­gieën om zichzelf sneller herken­baar te maken bij het grote publiek. Zij hebben dus geen last van de legacy hard & software die eerst nog afge­schreven dient te worden over een termijn van minstens drie jaren. Dit fenomeen noemt men een “green­field scenario”, wat de droom is van menig IT-manager als hij het mocht over doen.

Cloud versus On-Premise

Voor een aantal deel­ge­bieden geldt dat de public Cloud nog altijd niet even populair is. Als we kijken naar het type van gebruikte appli­ca­ties binnen de bedrijven valt op dat ERP-software, in gebruik bij twee derde van de bedrijfs­ves­ti­gingen met 50 of meer mede­wer­kers, slechts in 1 procent van de gevallen draait vanuit de Cloud. Voor Business Intel­li­gence is dat zelfs minder dan 1 procent en voor finan­ciële software 2 procent.

Voor deze deel­ge­bieden zijn de laatste jaren ook verschui­vingen waar­neem­baar, maar in plaats van de public Cloud kiest men voor deze toepas­singen steeds vaker voor een gehoste (c.q. private cloud) oplossing. De reden hiervoor ligt voorlopig toch aan de perfor­mantie die nodig is voor het gebruik van deze appli­ca­ties. Hiervoor kan men niet anders dan gebruik te maken van recht­streekse verbin­dingen tussen het bedrijf en het Data­center naar keuze van uw hosting­pro­vider. Immers hoe korter de lijnen, hoe beter de appli­catie presteert en hier is het Internet als verbin­ding gewoon (nog) geen optie.

Onze vast­stel­ling is dat 2015 wel degelijk het jaar van Cloud adoptie is voor bedrijven in Belgie en Luxemburg, maar ook dat er nog veel werk te verrichten valt voor de Cloud Service Providers qua aanbod en aceptatie van hun diensten. Maar de oplos­singen uit de Cloud hebben onder­tussen wel bewezen dat er voor elke orga­ni­satie genoeg voordelen te rapen vallen. En toch zijn er nog veel die twijfelen, wellicht omdat er een wettelijk kader ontbreekt over het gebruik van de Cloud, of omdat er nog altijd geen duide­lijke richt­lijnen bestaan voor als het toch eens mis gaat?

Onge­twij­feld dat 2016 ons meer duidelijk zal verschaffen over Cloud-diensten binnen uw orga­ni­satie, en dat het omslag­punt om enkel nog gebruik te maken van appli­ca­ties uit de Cloud stilaan ook bij ons bereikt zal worden?

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samen­wer­king met Computer Profile Benelux

Pin It on Pinterest

Share This