Business Conti­nuity in de Cloud

door 30 oktober 2015

Hoe optimaliseert u de uptime van uw ICT (en bedrijf) met behulp van de Cloud?

Digitale data zijn cruciaal voor de werking en het voort­be­staan van uw orga­ni­satie. Steeds meer van deze data, toepas­singen en infra­struc­tuur verhuizen naar de cloud. Tijdens het Business meets IT seminar leert u hoe u de uptime van uw ICT (en dus ook van uw bedrijf) kan opti­ma­li­seren. Uiteraard speelt de Cloud hier een belang­rijke rol. We laten u zien hoe cloud diensten in relatie kunnen staan tot de conti­nu­ï­teit van uw bedrijfs­voe­ring en welke waar­borgen zij eventueel kunnen garanderen.

Agenda

Leo Vogels
09.30 – 09.50
Leo Vogels,
Content Manager
Smart Business
Inleiding/Onderzoek – State of the Union: ICT & digi­ta­li­se­ring in bedrijven anno 2015 – 2016

 

Aan de hand van de unieke markt­cij­fers uit o.a. het ICT-Jaarboek presen­teert Leo, Content Manager van Smart Business, dé trends in zakelijke ICT. Welke keuzes maakt u in ICT (en welke niet)? Waar ligt u van wakker, wat zijn uw prio­ri­teiten, hoe tevreden bent u over uw leverancier?

 

peter witsenburg
09.50 – 10.20
Peter Witsen­burg
Belgium Cloud 
Keynote – Bring Your Own Disaster

 

Dat de Cloud voordelen kan bieden voor uw orga­ni­satie is inmiddels wel bewezen. Maar kan een Cloud Service Provider u ook helpen in het kader van Business Conti­nuity en Disaster Recovery?
Indien uw bedrijf reeds beschikt over een Disaster Recovery Plan kan u dan overwegen om delen hiervan uit te besteden in de Cloud?

  • Maar wat als er een storing optreedt?
  • Welke afspraken kan u maken over eventuele gevolg­schade voor uw organisatie?
  • Wat zijn de vragen die u kan stellen aan de Cloud Service Provider in verband met business continuity?

Peter Witsen­burg toont tijdens zijn keynote waar u rekening mee moet houden als de Cloud deel gaat uitmaken van uw business conti­nu­ï­teit en hoe u de samen­wer­king met de Cloud Service Provider kunt verbe­teren door de juiste vragen te stellen.

 

kristof poppe
10.20 – 10.40
Kristof Poppe
IT Manager
Gimv
Case – Uptime en beschik­baar­heid: van een eigen data­center naar de Cloud

 

Voor Gimv is uptime en beschik­baar­heid van hun data van cruciaal belang.
Kristof Poppe vertelt hoe zij de overstap maakten van een eigen data­center op kantoor met fysieke back-up-tapes naar een totaal­op­los­sing in de Cloud.
Naast een water­dichte Disaster Recovery oplossing zorgde deze omscha­ke­ling ook voor verhoogde flexi­bi­li­teit en kosten-efficiëntie.

kristof poppe
10.40 – 11.00
Magali Biron
Marketing & Commu­ni­ca­tions Respon­sible
Connective
Case – Hoe Connec­tive succesvol over­stapte naar een SAAS-model en wat daarbij kwam kijken

 

De wens om over te stappen naar een SAAS-model confron­teerde Connec­tive met een moeilijk vraagstuk: het onderhoud van het platform outsourcen, of zelf kennis opbouwen. De overstap betekende dat het bedrijf zich veel meer zou moeten toeleggen op de opera­ti­o­nele kant van hun platform voor digitale onder­te­ke­ningen, ten nadele van hun kern­ac­ti­vi­teit van het ontwik­kelen van de software.

In zijn case presen­teert Connec­tive hoe het dat vraagstuk succesvol heeft aangepakt. Een sterke voor­be­rei­ding en zorg­vuldig onderzoek naar de moge­lijk­heden samen met een betrouw­bare partner vormde de sleutel voor een grotere flexi­bi­li­teit en een verhoogde klan­ten­te­vre­den­heid voor het bedrijf.

kristof poppe
11.00 – 11.15
– Koffie­pauze –

 

kristof poppe
11.15 – 11.45
Koen Uytten­hove
System Archi­tec­ture & Quality Leader
Transics
Case – Cloud: been there, done that – but what is next?
Transics heeft gekozen voor een private cloud oplossing, maar blijft rond­kijken naar nieuwe oplos­singen zoals hybrid cloud. Dit zou hen moeten helpen een snellere time-to-market te reali­seren. Bovendien worden aspecten als security en auto­ma­ti­se­ring de belang­rijkste compo­nenten van de verdere groei van Transics.Tijdens de presen­tatie zal Transics een blik werpen op de ideeën die ze momenteel overwegen in deze gebieden.

 

kristof poppe
11.45 – 12.05
Kiran Van Ursel
Business Devel­op­ment
Verso Europe
Case – Bedrijfspre­se­na­ties, altijd en overal beschik­baar
Kiran Van Ursel presen­teert tijdens zijn case de verschil­lende aspecten van het Audience platform en toont vervol­gens aan op welke manier presen­ta­ties in de cloud bijdragen tot Business Conti­nuity bij markt­ge­voe­lige bedrijven. Tijdens de presen­tatie wordt er verder ingegaan op het belang van cloud-based presen­ta­ties bij Change Commu­ni­catie, Recruit­ment, Internal Commu­ni­catie en Sales communicatie.

 

More to be announced

De cases worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Datum

Locatie

Prijs

26 november 2015
(09u30 – 13u30)

ALM Antwerpen
Filip Willi­ot­straat 9
2600 Berchem

Gratis*

 

* Deelname aan dit seminar is gratis. Uitzon­de­ring: leve­ran­ciers, consul­tants, werving- en selec­tie­con­sul­tants of mede­wer­kers van pr- of recla­me­bu­reaus op het gebied van dit onderwerp en/of verwante terreinen kunnen aan dit seminar deelnemen tegen betaling van € 695,- (excl. BTW) per persoon. Dit is inclusief docu­men­tatie, verfris­singen en lunch. De orga­ni­satie behoudt zich het recht om indi­vi­duen te weigeren met of zonder reden.

 

Onder­tussen kan u zich reeds voor­be­reiden met het lezen van de white paper over “Aandachts­punten bij de overstap naar de Cloud

In deze white paper worden alle voor- en nadelen van de cloud uitge­breid besproken en wordt er voor eens en altijd komaf gemaakt met het negatieve stigma rond de Cloud.

Klik hier om de gratis white paper “Aandachts­punten bij de overstap naar de Cloud” te downloaden.

 

Tot binnen­kort op 26 November op het gratis seminar over Cloud & Business Conti­nuity geor­ga­ni­seerd door Smart Business, ZDNet en Business Meets IT.

Pin It on Pinterest

Share This