Ook u zult er al wel van gehoord hebben, cloud computing. De ontwik­ke­ling hiervan is niet meer te stoppen. Cloud computing biedt grote effi­ci­ën­tie­voor­delen op het gebied van data­be­heer. Wie wil er nu niet verant­woor­de­lijk genieten van deze voordelen?

Er zijn veel defi­ni­ties van cloud computing, in dit artikel defi­ni­ëren wij cloud computing als een on-demand servi­ce­model voor de levering van IT-diensten, dat gebaseerd wordt op virtu­a­li­satie tech­nieken en gedis­tri­bu­eerde compu­ter­om­ge­vingen. U kunt de cloud­tech­no­logie gebruiken om de eigen IT schaal­baar en elas­ti­scher te maken. De tech­no­logie die gehan­teerde wordt maakt het echter mogelijk om IT-diensten in een standaard formaat en on-demand af te nemen bij servi­ce­pro­vi­ders. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een gedeelde tech­ni­sche infra­struc­tuur. Uw data en appli­ca­ties kunnen overal ter wereld zijn en vandaan komen door de gebruikte internettechnieken. 

Als basis­tekst worden de algemene Priva­cy­richt­lijnen gezien over privacy en data­be­scher­ming binnen de Europese Unie. Deze richt­lijnen verplichten de lidstaten de bescher­ming van de rechten en vrijheden van natuur­lijke personen in verband met de verwer­king van persoons­ge­ge­vens te waar­borgen, door leidende begin­selen op te stellen ter bepaling van de recht­ma­tig­heid van die verwer­king. Met de Wet bescher­ming persoons­ge­ge­vens voldoet Nederland en België aan deze verplichting.

Voor ieder bedrijf of instel­ling die de bedrijfs­voe­ring via de cloud verwerkt zijn deze regels van belang. Van zorg­in­stel­lingen tot finan­ciële instel­lingen, van onder­wijs­in­stel­lingen tot producenten.

Al uw gegevens worden beschermd door de Wet Bescher­ming Persoons­ge­ge­vens. De volgende regels verdui­de­lijken wij nog voor u:

Alleen in over­een­stem­ming met de wet en op behoor­lijke en zorg­vul­dige manier mogen persoons­ge­ge­vens worden verwerkt.

Alleen voor welbe­paalde, vooraf uitdruk­ke­lijk omschreven en gerecht­vaar­digde doel­einden mogen persoons­ge­ge­vens verzameld en vervol­gens alleen verder worden verwerkt voor doel­einden die daarmee niet onver­e­nig­baar zijn.

Persoons­ge­ge­vens mogen zonder toestem­ming van de betrok­kene worden verwerkt voor zover dat nood­za­ke­lijk is om een wette­lijke verplich­ting na te komen waaraan de verant­woor­de­lijke is onder­worpen of voor zover de gege­vens­ver­wer­king nood­za­ke­lijk is voor de goede vervul­ling van een publiek­rech­te­lijke taak door het verwer­kende bestuurs­or­gaan dan wel het bestuurs­or­gaan waaraan de gegevens worden verstrekt.

Persoons­ge­ge­vens mogen niet langer worden bewaard dan nood­za­ke­lijk is voor doel­einden waarvoor zij worden verzameld of vervol­gens worden verwerkt.

-Auteur: bHosted​.nl

Pin It on Pinterest

Share This