Het private cloud-concept levert een bedrijf en zijn IT afdeling het beste van twee werelden. Het levert hen de flexi­bi­li­teit om de manier waarop IT gebouwd is, gebruikt en beheerd wordt aan te passen en te veran­deren en dit gebaseerd op de eigen zakelijke behoeftes.
De eerste logische stap om de overstap te maken naar de private cloud is het trans­for­meren van de IT afdeling. Deze moet namelijk IT services leveren aan de eigen gebrui­kers en de business units, groten­deels op dezelfde wijze als een publieke service provider diensten zou leveren aan zijn klan­ten­be­stand. Maar voordat dit resultaat behaald word, dienen bedrijven die een private cloud willen opzetten drie fases te doorlopen.

Fase 1

Virtu­a­li­satie, ontkop­pe­ling van de logische functies en de fysieke bronnen, is de aller­eerste stap in dit proces. Vooreerst wordt hierin de nadruk gelegd op virtu­a­li­satie van de IT appli­ca­ties. Dit zijn de onder­delen van de IT die niet op het netvlies staan van de business, voor­beelden hiervan zijn file en print, test en ontwik­ke­ling, webom­ge­vingen enz. Verder initi­a­li­seer je server en storage conso­li­datie, verbeter je de back-up(strategie) en versnel je de adoptie van virtu­a­li­satie. In deze fase draait alles rond infra­struc­tuur, de belang­rijkste reali­satie voor de business is hier dan ook het verlagen van de IT onkosten. Tijdens de eerste fase mag men belang­rijke opera­ti­o­nele kosten­re­duc­ties verwachten. Dit is bijvoor­beeld reali­seer­baar door de creatie van een eenvou­dige, effi­ci­ënte en goed bevei­ligde storage-infrastructuur.

Fase 2

De focus wordt hier verlegd naar een betere IT omgeving voor zakelijke appli­ca­ties en het uitbeiden van de waarde van die virtu­a­li­satie. Voor de (interne) klant is het te verwachten resultaat een verbe­terde kwaliteit van de service en een effi­ci­ën­tere levering van de appli­ca­ties die de business draaiende houden. Belang­rijk in deze fase is dat men verder voort­bouwt op de sterk verbe­terde IT infra­struc­tuur en de time to market verbetert. Door het verhuizen van bedrijfs­kri­ti­sche appli­ca­ties zoals Exchange, Share­Point, Oracle appli­ca­ties, SAP of desktop projecten zoals Windows 7 naar de private cloud, kan je voort­bouwen op de gestan­daar­di­seerde infra­struc­tuur en zijn gekende voordelen. Een verbe­terde kwaliteit van diensten is meer dan enkel het verhogen van de servi­ce­ni­veaus. Het draait rond de levering van wat écht nodig is en een snelle, eenvou­dige oplossing te vinden voor een veran­de­ring in behoeftes of vereisten rond schaal­baar­heid, conti­nu­ï­teit en beveiliging.

Fase 3

In fase drie ligt de aandacht op het onder­steunen van de klant in het verbe­teren van zijn over­koe­pe­lende business en IT agility . Het voorzien van IT-as-a-Service aan de eind­ge­brui­kers en business units laat het IT depar­te­ment toe om veel meer te opereren zoals een service provider en diensten te leveren aan klanten. In deze fase ligt de doel­stel­ling op het runnen van de IT als een business unit, waar men een duidelijk en trans­pa­rant begrip heeft van de kosten en diensten die aange­boden kunnen worden.
De infra­struc­tuur laat toe kosten accuraat toe te wijzen en te factu­reren en dit voor het geleverde IT service niveau aan de interne klanten. Op dit moment is virtu­a­li­satie overal door­ge­drongen, alle nieuwe zaken worden virtueel uitgerold . Het voordeel dat men hier behaald is een snellere time to market,

Pin It on Pinterest

Share This