Afgelopen week was ik op een bijeen­komst waar een presen­tatie werd gegeven over een onderzoek bij kmo-onder­ne­mers over cloud computing. Cloud en cloud computing werd te pas en te onpas door elkaar gebruikt zonder een definitie te geven. Het gevolg was dat de uitkom­sten uit dit onderzoek wazig bleven en zo misver­standen blijven bestaan.

Ook bij de aanwe­zigen in de zaal was er de nodige scepsis over ‘de cloud’ en in gesprekken naderhand waren er serieus mensen die geloofden dat de cloud wel over zou waaien… Fout!

Het is allemaal niet zo moeilijk uit te leggen en ik heb dat vaker gedaan. Cloud of ‘de cloud’ is een synoniem voor het internet. Als je dus een dienst afneemt door een account op een site aan te maken waar een webap­pli­catie achter zit dan kun je gerust zeggen dat je die uit de cloud afneemt. Cloud computing daar­en­tegen is een techniek waarmee hoeveel­heden computers samen­werken om bronnen beschik­baar te stellen zoals het opslaan en verwerken van data, geheugen en proc­ces­s­or­kracht veelal mogelijk gemaakt door middel van verre­gaande virtu­a­li­satie. Door cloud computing goed toe te passen kun je dus schaal­bare fout­be­sten­dige diensten opzetten zoals Google dat doet met Google apps, Amazon met zijn Amazon Webser­vices (AWS) en Microsoft met Azure. Deze cloud computing kan afgenomen worden door middel van self­ser­vice en wow, wat een hefboom onstaat daarmee!

Hefboom
Dropbox als bedrijf heeft een tool gemaakt waarmee je data op kunt slaan in Amazon AWS (S3). Dropbox is een bedrijf met honderd man in dienst, maar bedient vijftig miljoen gebrui­kers! Dit is simpelweg ‘onmo­ge­lijk’ zonder cloud computing. Als je van uitda­gingen houdt, ik daag je hierbij uit. Zo simpel is het. Google eens op Startups. Je vind zeer veel links naar opstar­tende bedrijfjes, veelal met iets dat te maken heeft met internet en – wat een toeval – een overgroot deel op basis van cloud computing. Zolang je zelf nog aan de slag gaat met servers handmatig opzetten en beheren zul je nooit de hefboom vinden naar het grote publiek.

Besparen
Kun je geld besparen met cloud computing? Misschien wel, dit ligt vooral aan de situatie van de klant. Anders zal ik eens een aantal voor­beelden opnoemen. Cloud computing-providers kopen groot in, zijn verre­gaand gestan­daar­di­seerd en kopen bijvoor­beeld ook band­breedte extreem groot in. Maar de grote winst zit hem er in dat er zo weinig fysieke arbeid bij komt kijken. Een kapotte server hoef je niet per stuk te vervangen, pas als 30 procent in een container is uitge­vallen ga je die container eens omwis­selen. Servers optuigen? Daar komt minimale arbeid aan te pas. Ik kan me zomaar voor­stellen dat zo’n rack door een robot wordt volge­bouwd. Ook hoeft een cloud-provider geen fysieke inspan­ning te leveren om nieuwe klanten te krijgen, die helpen zichzelf. Dus je kunt wel voor­stellen dat een GB die je afneemt bij een cloud provider goedkoper is dan dat je zelf een GB in gebruik neemt (met alle rompslomp daar omheen).
Maar niet ieder bedrijf kan zomaar de vruchten plukken van cloud computing. Daar komt een stuk visie en samenhang bij kijken waar ik nu niet in detail op in wil gaan, maar laat ik een tip van de sluier oplichten; het heeft iets te maken met self­ser­vice & standaardisatie.

Is het veilig?
Dan komen we bij een heet geacht hangijzer: Veilig­heid. Ook hier heb ik goed nieuws te melden. De kansen zijn groot dat je veiliger bent met cloud computing dan zelf knutselen. Ten eerste, cloud computing is een publiek ding, veilig­heid dient dus vanaf het fundament opgebouwd te worden. Praktisch voorbeeld: Veel SaaS aanbie­ders die hun dienst niet op cloud computing hebben gebaseerd versleu­telen hun database niet, en al helemaal niet per gebruiker of afnemende orga­ni­satie. Dat weet ik als feit. Als je bij Microsoft Azure een SQL Server-database aanmaakt is deze al direct versleu­teld. Ook bij Amazon S3 is je data al standaard versleu­teld. Natuur­lijk snap ik wel dat het niet meteen zalig­ma­kend is, want soms heb je maar een gebrui­kers­naam en wacht­woord nodig om overal bij te kunnen, en gegevens kunnen ‘gephished’ worden. Maar dat geldt voor veel diensten op het internet.
Daarnaast, hoe veilig is het dat elke pc binnen een orga­ni­satie aange­sloten is op het internet? En als zo’n pc besmet raakt dan heeft dit enorme impact. Bestanden worden in de regel namelijk niet versleu­teld opge­slagen op een lan. Vroeger had je usb-sticks om data buiten het pand te krijgen. Als een werknemer kwaad­wil­lend is kan hij zeer veel data naar buiten verplaatsen zonder dat je er als systeem­be­heerder ooit achterkomt.

Vertrouwen
Ik hoop dat ik een duidelijk onder­scheid heb kunnen maken tussen ‘de cloud’ en cloud computing. Ik zeg niet dat cloud computing nog maar het enige is wat telt, maar wel dat het een model is dat steeds meer momentum krijgt en in mijn ogen dominant wordt.
Maar zoals bij de presen­tatie van het onderzoek naar cloud was er een treffende conclusie waar ik niet onderuit kom. Het grootste strui­kel­blok voor het adopteren van de cloud is vertrouwen. Daar is geen speld tussen te krijgen

Pin It on Pinterest

Share This