Cloud Wars, may the Force be with you.

door 21 november 2015

Dat de uitspraak van het Europese hof de nodige stof heeft doen opwaaien (zie mijn vorige blog) is haast een under­sta­te­ment te noemen, maar hoe moet het nu verder?
Eerst nog even als geheu­gen­steuntje kijken we naar de indirecte gevolgen van de uitspraak voor de Public Cloud service providers. Als zij gegevens in de VS willen blijven opslaan, zal daar een andere juri­di­sche basis voor moeten worden gevonden. Europese persoons­ge­ge­vens mógen ook niet meer in de VS bewaard worden, zo heeft het Europees Hof van Justitie vorige maand beslist. Maar wat kan u als zakelijke klant van Public Cloud diensten doen om te voorkomen dat uw bedrijf (tegen de privacy wetgeving in) de gegevens bloot stelt aan derden? Daarover zijn de meningen van menig Cloud-expert nogal verdeeld, maar laten we eerst eens kijken naar wat er in de tussen­tijd allemaal heeft plaatsgevonden.

Toename bouw van data­cen­ters op het Europese continent.

Niet geheel toevallig zijn een aantal Public Cloud providers in de afgelopen jaren begonnen met het bouwen van eigen data­cen­ters in Europa. Uitge­zon­derd Google die sinds 2010 reeds een data­center geopend heeft in Belgie (Saint-Ghislain, bij Bergen) en Microsoft met hun eigen data­center in Ierland sinds 2009 met een bijko­mende uitbrei­ding in 2012 (zie foto) bevinden alle andere data­cen­ters zich buiten het Europese continent.

Het is dan ook niet verwon­der­lijk dat deze Public cloud spelers in versneld tempo data­cen­ters aan het opstarten zijn om zo te kunnen anti­ci­peren op de uitspraak van het Europese hof omtrent het opslaan van vertrou­we­lijke data.

Google

Google heeft onlangs zijn tweede Belgische data­center geopend op zijn bevei­ligde site in Saint-Ghislain, bij Bergen. Het gaat om de uitbrei­ding van een bestaande infra­struc­tuur en een inves­te­ring ter waarde van 300 miljoen euro.

Het data­center in Bergen is erg belang­rijk voor Google. Het is er één van amper 13 data­cen­ters die het bedrijf wereld­wijd in dienst heeft. Alle diensten die de internet reus in Europa aanbiedt, zoals de Google-zoek­ma­chine, e‑maildienst Gmail en videosite Youtube, draaien er gedeel­te­lijk. Hoeveel compu­ter­kracht het Belgische data­center ongeveer huisvest, heeft Google nog niet willen prijsgeven.

Google heeft ook al al een data­center in de Groningse Eemshaven in Nederland in gebruik genomen. Daarnaast bouwt men momenteel een tweede complex. De bouw daarvan is pas in 2017 voltooid, hoewel een deel van dat data­center wel in 2016 al opera­ti­o­neel zal zijn.

De tien­dui­zenden servers worden gehuis­vest op een terrein van ruim veertig voet­bal­velden groot. Google had al een klein data­center in de Eemshaven, met een capa­ci­teit van 20 megawatt.

Een van de belang­rijkste redenen dat Google zijn data­center in het Groningse Eemshaven bouwt, is vanwege de ligging van een belang­rijk inter­net­knoop­punt op die plek. Elf van de vijftien internet kabels die Europa en de Verenigde Staten met elkaar verbindt komen daar namelijk aan land.

Microsoft

Het Ameri­kaanse IT-bedrijf beschikt over eigen Europese data­cen­ters in Ierland en Nederland.  Maar het opslaan van Europese data in deze data­cen­ters biedt echter geen uitkomst, aangezien de Ameri­kaanse overheid via de Patriot Act ook toegang kan eisen tot data die Ameri­kaanse bedrijven buiten Ameri­kaans grond­ge­bied hebben opgeslagen.

Microsoft meldde afgelopen dinsdag dat het vanaf nu cloud diensten aanbiedt vanuit zijn data­center in Midden­meer. Het complex in de Noord-Hollandse polder dient als hub voor Micro­softs cloud diensten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “Wij geloven dat deze lokale cloud een boost is voor inno­va­tieve ontwik­ke­lingen over de gehele wereld”, zei de general manager van Microsoft Nederland. Het nieuwe data­center van 2 miljard euro in het Noord-Hollandse Midden­meer is nu versneld opera­ti­o­neel gemaakt.

Twee nieuwe data­cen­ters in Duitsland

Daarnaast heeft Microsoft ook nog eens aange­kon­digd om de data van Europese klanten die gebruik maken van de Microsoft Cloud tegen een meerprijs op te slaan in Duitse data­cen­ters. Door gebruik te maken van data­cen­ters die eigendom zijn van een Duits bedrijf hoopt Microsoft de NSA buiten de deur te houden. Microsoft gaat zo dus de persoons­ge­ge­vens van Europese klanten die dat willen, binnen­kort in Europa bewaren en niet meer in de VS.

Data­cen­ters worden eigendom van T‑Systems

Microsoft gaat daarom een samen­wer­king aan met Deutsche Telekom, die de data­cen­ters via de doch­ter­on­der­ne­ming T‑Systems in handen krijgt. Het gaat om data­cen­ters in Frankfurt am Main en Magdeburg, die beide nieuw gebouwd worden. Naar verwach­ting zijn de data­cen­ters in de tweede helft van 2016 operationeel.

De Financial Times wijst op een document over de Microsoft Cloud in Duitsland, waarin staat dat de constructie leidt tot een aange­paste prijs. Het lijkt er dan ook op dat klanten van Microsoft meer zullen moeten betalen om data in de Duitse data­cen­ters op te kunnen slaan. Het gebruik van de Duitse cloud wordt dan ook optioneel, klanten kunnen er ook voor kiezen data in de reguliere data­cen­ters van Microsoft op te slaan. Met de dienst­ver­le­ning richt Microsoft zich op overheden, de finan­ciële sector en de zorg.

Zouden we dan toch een Europese Cloud krijgen, maar geleid door de Amerikanen?

U ziet dat met al deze inspan­ningen hierboven er al duchtig wordt gewerkt aan de footprint voor Public Cloud diensten binnen de Europese lands­grenzen. Toch blijft het afwachten of dit voldoende garanties biedt voor de privacy wetgeving rond de opslag van gevoelige data van uw klanten in de Cloud. Gelukkig hoeft u geen afwach­tende houding aan te nemen, er zijn immers nog legio lokale Private Cloud spelers die u met alle plezier willen over­tuigen dat uw data bij hun absoluut veilig staat.

Of om het met de woorden van een over­en­thou­si­aste marketeer samen te vatten: “NSA proof data­op­slag”. En onge­twij­feld zal er nog een vervolg komen met betrek­king tot de gege­vens­op­slag in de Cloud, al dan niet ten gunste van de nieuwe of bestaande klanten te helpen over­tuigen om de stap naar de Cloud te zetten.

Pin It on Pinterest

Share This