De waarde van IT in de Cloud

door 20 juni 2015

Als kind weet je hoe vreselijk het is als je kleren “op de groei” worden gekocht. Binnen een maand alsnog te klein, of kapot voor je het past. Toch is dat precies wat we jarenlang gedaan hebben met onze IT. Op de verwachte groei werden hele server­parken, databases en soft­wa­re­pak­ketten naar binnen gerold. Altijd te duur want; over­ca­pa­ci­teit of lastig op te schalen. Bovendien verouderd of te laat vanaf het moment dat de stekker in het stop­con­tact werd geplugd.
Digi­ta­li­se­ring domineert de agenda in de direc­tie­kamer en daarmee de noodzaak om sneller en wend­baarder te reageren op kansen in de markt. De markt vereist snelheid en IT levert de motor en het gaspedaal. Met behulp van Cloud, Agile, Intel­li­gence en andere innovatie tech­no­logie slagen we daar steeds beter in. Hier en daar kennen we nog wel wat groei­stuipen, vooral als het gaat om het groter opschalen van die (net verworven) snelheid.
Maar het hoeft niet altijd sneller. Omdat het kan is geen argument. IT hoeft ook niet altijd naar de cloud. En projecten hoeven niet altijd Agile. Het is tijd voor propor­ti­o­nele IT.
Fast en Slow; time to market is niet altijd de belang­rijkste driver. Niet alle orga­ni­sa­tie­on­der­delen hebben hetzelfde ritme, dus IT hoeft ook niet altijd in hetzelfde tempo. Maar als het snel moet, hou dan dat tempo vast over de hele levenscyclus.
Beheer en regie; bezit van IT middelen is niet langer stra­te­gisch. Wel de kennis ervan om op een goede manier regie te kunnen voeren en keuzes te kunnen maken.
Vast en flexibel; flexi­bi­li­teit is nodig om steeds te kunnen reageren op externe en interne ontwik­ke­lingen. Maar daarmee is de noodzaak voor zaken als archi­tec­tuur, gover­nance en strategie niet verdwenen, als alles flexibel is, dreigt chaos. Sterker nog, zonder richting is het lastig bijsturen. Om flexibel te zijn heb je een stevige basis nodig.
On premise en Online; breng naar de cloud wat online kan, maar hou binnen je bedrijf wat daar moet blijven. En tijdelijk opschalen van capa­ci­teit kan natuur­lijk altijd in de cloud. De belang­rijkste motivator voor deze keuze is een business doel­stel­ling en niet de techniek.
Make en Buy; standaard of maatwerk, het kan allebei. Maar heb je nu echt al die verschil­lende systemen nodig? Rati­o­na­li­seer je soft­wa­re­pak­ketten, kies voor commodity waar mogelijk en maak het verschil met maatwerk daar waar je toege­voegde waarde zit.
Corporate en Personal; mede­wer­kers hebben soms zelf een betere telefoon of laptop dan wat ze van de zaak krijgen. En sommige privé apps zijn wel heel erg handig. Daar is niks mis mee zolang het maar geen security risico’s oplevert. Secure en solide waar het moet, een beetje vrijheid waar het kan. Ruimte voor persoon­lijke zaken op een corporate device en Corporate zaken veilig op een personal device.
Propor­ti­o­nele waarde
Propor­ti­o­nele IT gaat niet over het managen en leveren van IT, maar over het benutten van de waarde ervan. Want robuust, snel, flexibel, goedkoop, schaal­baar en hip en happening kan allemaal, maar in welke mix dat is de kunst. Hoe propor­ti­o­neel is de waarde van jouw IT strategie?
Auteur: Harry Boers

Pin It on Pinterest

Share This