Cloud blog

De Belgium Cloud Barometer

Volgens een studie die Computer Profile deed in België onder bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers komt één op de acht van de gebruikte appli­ca­ties recht­streeks uit de Cloud. Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met Cloud oplos­singen voorbij.

Lees meer

Big Data is Big Money

Belgische zieken­fondsen verkopen pati­ënt­ge­ge­vens aan farma­ceu­ti­sche industrie stond vorige week als headliner op digitale zorg​-magazine​.nl

Lees meer

IT banen op de tocht door de Cloud

Het is nu wel vrij duidelijk aan het worden welke tech­no­lo­gieën het IT landschap dusdanig gaan veran­deren, en dus ook de toekom­stige IT carrières, zegt Gartner.

Lees meer

Data­cen­ters als uw digitale poort naar de Cloud

Heeft u er wel eens bij stil gestaan hoeveel infor­matie we tegen­woordig met zijn allen verza­melen en delen onder elkaar? Sinds het ontstaan van het Internet is er een enorme groei aan digitale data in allerlei vormen, die op de een of andere manier worden opge­slagen en gedeeld onder alle gebrui­kers die aange­sloten zijn op het wereld­wijde web en daar­buiten.

Lees meer

Cloud biedt ook in België nieuwe kansen.

Onlangs hadden we een inte­res­sante discussie over de vraag of we Cloud nu vooral moeten zien als een tech­no­lo­gisch onderwerp. Of misschien meer als een mindset, een manier van anders denken en gaan redeneren.

Lees meer

Wie beheert uw persoon­lijke data in de Cloud?

Tegen­woordig worden er allerlei gegevens over u verzameld en gebruikt om uw koop­ge­drag voor­spel­baar te maken. En op sociale media wordt uw persoon­lijke infor­matie bijge­houden, en dit ten voordele van deze plat­formen om uw gegevens te kunnen verkopen aan de hoogste bieder.

Lees meer

Geboren in de Cloud?

Mede door de toename van Public Cloud diensten in het afgelopen jaar is de popu­la­ri­teit onder de bedrijven voor Cloud aan het stijgen. Momenteel maakt reeds 1 op de 5 bedrijven in België al gebruik van een of andere Cloud oplossing. Sommigen beweren dat Cloud en “as a…

Lees meer

De Public Cloud kent ook zijn grenzen

Alle data die wij tegen­woordig produ­ceren en consul­teren worden gecen­tra­li­seerd dankzij Cloud computing en zijn beschik­baar op elk moment van de dag, en altijd binnen hand­be­reik.

Lees meer

The Public Cloud Paradox

For more then a decade infor­ma­tion tech­no­logy is shifting from centra­lized compute power into decen­tra­lized personal computing. Modern tech­no­logy made this possible by doubling the perfor­mance of the central proces­sing unit within every two years (Moore‘s law).

Lees meer

Bring Your own IT

Naar aanlei­ding van een recent onderzoek uitge­voerd door Cisco over de toename van het onge­oor­loofd gebruik van Cloud diensten binnen bedrijven, was ik eigenlijk helemaal niet verbaasd dat het resultaat veel hoger lag dan aanvan­ke­lijk gedacht. Het toont ons dat er geen sector of orga­ni­satie is die hier aan ontsnapt.

Lees meer

Het Internet der dingen komt steeds dich­terbij

Wat zal de impact zijn van onze tech­no­lo­gi­sche drang naar vernieu­wing voor de gewone man of vrouw in de straat, vroeg ik mij onlangs af? En hoe zullen zij het ervaren dat techniek hun leven drastisch zal gaan veran­deren?

Lees meer

The Era of Infor­ma­tion Overflow

Millions of bits & bytes are flowing through the sky or via the ground meanwhile reaching billions of people with infor­ma­tion This is causing the expo­nen­tial growth of the digital universe. According to a study conducted by IDC, shows that the global infor­ma­tion…

Lees meer

Het jaarboek van de Cloud

We hebben er lang en hard aan gewerkt, maar het resultaat mag er zijn.Met trots presen­teren wij ons aller­eerste iBook met als titel:Het ideale naslag­werk om bedrijfs­lei­ders succesvol te bege­leiden naar de geschikte Cloud oplossing.U vindt hierin een selectie van de…

Lees meer

Niet alle wegen leiden naar Rome

Ook in 2015 kwam er geen einde aan de opmars van mobiel internet verkeer. Meer dan de helft van alle internet gebrui­kers surft inmiddels met een mobiel apparaat, al zijn er nog altijd landen waar de desktop pc domineert, zoals bijvoor­beeld de VS, IJsland en Cuba.

Lees meer

Cloud in 2016, het jaar van de waarheid?

Volgens een recente studie in samen­wer­king met Computer Profile bij Belgische en Luxem­burgse bedrijven met 50 of meer mede­wer­kers gebruikt zo’n 44 procent één of meerdere oplos­singen uit de (publieke) Cloud.

Lees meer

How is your Data doing?

Effective in 2016, Dutch and later Belgium ’ companies must notify the data protec­tion authority (“DPA”) and sometimes indi­vi­duals if they suffer certain data breaches that involve personal data under their control.

Lees meer

Wel of niet naar de Cloud?

Cloud computing is onder­tussen niet meer weg te denken uit het bedrijfs­leven. IT-managers zijn zich bewust van de voordelen die de Cloud kan bieden. Maar het probleem blijft dat er vaak over de Cloud wordt gesproken alsof het één entiteit is. En dat maakt het nu net zo lastig.

Lees meer

Trends in 2016: Digitale trans­for­matie komt eraan

Het einde van het jaar nadert, dus is het weer tijd voor de welbe­kende tren­dover­zichten. Bekende onder­zoeks­bu­reaus zoals Gartner, Forrester en IDC hebben eerder deze maand al in hun kris­tallen bol gekeken en hun lijstje ingediend. Inte­res­sant is het om al deze onder­zoeken op een hoop te gooien en te kijken naar wat de grootste gemene delers zijn voor het komende jaar.

Lees meer

De Belgium Cloud Barometer

Het jaareinde nadert met rasse schreden, en naar goede gewoonte geven we u een overzicht van de Cloud adoptie in Belgische onder­ne­mingen. Waar we in 2014 ons nog de vraag stelde of Cloud zou door­breken, kunnen we nu wel vast­stellen dat dit jaar het gebruik van Cloud in bedrijven algemeen is aanvaard.

Lees meer

Belgische data­cen­ters in de minder­heid

Als Microsoft enkele weken geleden aangaf om persoon­lijke data van Europese burgers te huis­vesten op Europese servers, dan stonden een aantal Europese lidstaten te glunderen. Duitsland, maar ook het Verenigd Konink­rijk en Nederland. Allemaal landen waar Microsoft al liet uitschijnen om zijn infra­struc­tuur verder uit te bouwen.

Lees meer

Help, mijn Cloud is lek?

Vanaf januari 2016 treedt de EU Meld­plicht Data­lekken in werking. Maar wat houdt dit nu in, en wat zijn de gevolgen voor uw orga­ni­satie en hoe bereidt u zich hierop voor? De meld­plicht Data­lekken (Data breach) is een toevoe­ging op de bestaande Wet Bescher­ming…

Lees meer

Pin It on Pinterest